ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování dráhyPřerušení a obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy

Přerušení a obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy

Přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části

O přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy celostátní, regionální, místní, vlečky nebo její části na základě žádosti podané vlastníkem dráhy rozhoduje drážní správní úřad.

Žádost o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části podává vlastník dráhy nebo jiná osoba na základě plné moci.

Drážní správní úřad rozhodne o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, nebyla-li taková dráha nebo její část po dobu 2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nebo alespoň 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí.

Drážní správní úřad rozhodne o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části při současném splnění podmínky § 10a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že vlastník dráhy nebo její části, který hodlá požádat o přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, zveřejní na svých internetových stránkách alespoň 3 měsíce před podáním žádosti údaje o rozsahu jejího užívání po dobu 2 let po sobě jdoucích před tímto zveřejněním.

K žádosti je třeba doložit doklad prokazující splnění podmínky pro povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části nebo, jde-li o dráhu místní nebo veřejně nepřístupnou vlečku nebo jejich část, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tato podmínka splněna. Drážní správní úřad si v řízení o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části vyžádá závazné stanovisko Ministerstva obrany a, jde-li o dráhu celostátní, regionální nebo místní nebo její část, rovněž závazné stanovisko kraje a obce, v jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází.

V případě, že drážní správní úřad zamítne žádost o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska kraje nebo obce, může vlastník dráhy podat žádost novu nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci tohoto zamítnutí

Důsledky přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části upravuje § 10b zákona o dráhách.

Obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části

Drážní úřad rozhodne na žádost vlastníka dráhy nebo její části o obnovení její provozuschopnosti a jejího provozování, je-li dráha nebo její část způsobilá k užívání.

Způsobilost dráhy k užívání dokládá vlastní dráhy výsledkem technicko bezpečnostní zkoušky.

Řízení o obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy ve vlastnictví státu nebo její části předchází nejdříve podání podnětu k Ministerstvu dopravy. Podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy může podat:

  1. kraj, hodlá-li na ní zajišťovat dopravní obslužnost sám, nebo obec nacházející se v jeho územním obvodu,
  2. organizace sdružující dopravce, hodlá-li na ní její člen provozovat drážní dopravu.

Ministerstvo dopravy vyzve Správu železnic, aby mu předložila písemné vyhodnocení předpokládaných dopadů zamýšleného obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části.

Ministerstvo dopravy následně toto vyhodnocení předloží vládě k projednání. Souhlasí-li vláda s obnovením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, uloží ministru dopravy zajistit, aby Správa železnic podala žádost o obnovení její provozuschopnosti. V případě, že vláda vysloví nesouhlas s obnovením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, lze nový podnět k obnovení podat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, kdy vláda vyslovila svůj nesouhlas.

Formuláře - přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy Dokument (Word)
Žádost o obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy Dokument (Word)
Zpětvzetí žádosti Dokument (Word)
Vzdání se práva vyjádření k podkladům rozhodnutí Dokument (Word)
Vzdání se práva odvolání Dokument (Word)