ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování dráhyÚřední povolení k provozování dráhy

Úřední povolení k provozování dráhy

Žádost o úřední povolení musí obsahovat

 1.  Obchodní firmu nebo název a sídlo osoby, která hodlá provozovat dráhu, jde-li o právnickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby nebo osob, které jsou členy jejího statutárního orgánu, a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, anebo obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby, která hodlá provozovat dráhu, jde-li o fyzickou osobu, a je-li ustanoven odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho osoby,
 2. Označení vlastníka dráhy,
 3. Označení dráhy a její popis, včetně určení začátku a konce dráhy, místa styku vzájemně zaústěných drah a stavební délku dráhy.

Doklady předkládané k žádosti

 1. Výpis z obchodního rejstříku, jde-li již o zapsanou právnickou osobu, je-li žadatelem právnická osoba, nebo dokladem prokazujícím založení právnické osoby,
 2. Písemný doklad o existenci smluvního vztahu mezi žadatelem a odpovědným zástupcem, byl-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba,
 3. Doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby nebo doklad prokazujíc odbornou způsobilost odpovědného zástupce, je-li ustanoven, je-li žadatelem fyzická osoba, nebo doklad prokazující odbornou způsobilost alespoň jednoho z členů statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba,
 4. Doklad osvědčující vlastnictví žadatele k dráze nebo doklad osvědčující právní vztah žadatele k dráze, pokud není žadatel jejím vlastníkem,
 5. Doklad prokazující technickou způsobilost dráhy k jejímu provozování,
 6. Doklady prokazující finanční způsobilost, jedná-li se o žadatele, který hodlá provozovat dráhu celostátní nebo dráhu regionální.

Z důvodu změn ve formulářích žádostí o výpis z rejstříku trestů prostřednictvím Czech POINT, který Drážní úřad využívá pro zákonné ověření bezúhonnosti osob, je nově nezbytné při podání žádosti o vydání úředního povolení k provozování dráhy uvádět také číslo osobního dokladu.

Proto je nutné, aby žadatelé poskytli při podávání žádosti buď číslo osobního dokladu (tj. občanského  průkazu občana, cestovního pasu, povolení k pobytu cizince, vízového štítku nebo pobytového štítku cizince) nebo výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

DŮLEŽITÉ!

 • Úřední povolení je nepřenosné. V případě změny provozovatele je třeba novému provozovateli vydat nové úřední povolení. Totéž platí také v případech, kdy dochází ke sloučení nebo rozdělení držitele úředního povolení a tímto úkonem zaniká původní držitel povolení.
 • V případě změny údajů uvedených v již vydaném úředním povolení, provozovatel dráhy má za povinnost oznámit změnu (požádat o změnu) těchto údajů Drážnímu úřadu do 30 dnů od vzniku těchto změn.
 • V případě, kdy žadatelem o vydání úředního povolení je právnická osoba, musí podmínku odborné způsobilosti splňovat minimálně jeden člen statutárního orgánu žadatele. Tento požadavek nelze delegovat na jinou osobu, která není členem statutárního orgánu.
 • Správní lhůta na vydání úředního povolení je 60 dnů.

Formuláře žádosti o úřední povolení

Po vyplnění lze formulář Drážnímu úřadu zaslat datovou schránkou, poštou nebo osobně předat na podatelně.

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání úředního povolení v PDF Dokument (PDF)
Žádost o vydání úředního povolení ve Wordu Dokument (Word)