Jednotné osvědčení o bezpečnosti

Základní informace

  • Povinností dopravce provozujícího drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze je mít vydané a platné osvědčení dopravce.
  • Podání žádosti a veškerá další komunikace probíhá výhradně přes webový portál Agentury Evropské unie pro železnice „One-Stop Shop“ (OSS). Jiný způsob podání není považován za doručení.
  • Žádosti a přiložená dokumentace musí být předávány v českém jazyce.
  • V případě, že dopravce (žadatel) bude provozovat drážní dopravu pouze na území České republiky, může zvolit jako posuzující orgán Drážní úřad nebo Agenturu Evropské unie pro železnice. V případech, kdy dopravce bude provozovat drážní dopravu ve více státech Evropské unie, je posuzovatelem této žádosti automaticky Agentura Evropské unie pro železnice.
  • Pro případy, kdy dopravce provozuje drážní dopravu do pohraničních přechodových stanic sousedního státu, resp. pohraničních úseků, platí pravidla stanovená ve vzájemných dohodách vnitrostátních bezpečnostních úřadů. V některých případech se dočasně uznávají také mezistátní smlouvy a ujednání jednotlivých provozovatelů drah.
  • Postupy pro podání žádosti o osvědčení dopravce jsou stanoveny v prováděcím nařízení Komise č. 2018/763, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 nebo v metodickém pokynu Drážního úřadu nebo Agentury Evropské unie pro železnice.
  • Osvědčení se vydává maximálně na dobu 5 let.
  • Podmínky pro vydání upravuje § 31a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů a dále přímo použitelný evropský předpis nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.

Drážní úřad doporučuje pro lepší porozumění problematice používat metodiky vydané Agenturou Evropské unie pro železnici nebo Drážním úřadem.

DŮLEŽITÉ!

Dopravce (žadatel) musí předkládat spolu s vnitřními předpisy také důkazy, které prokazují fungování jeho systému bezpečnosti pro jednotlivé kapitoly uvedené v příloze I nařízení č. 2018/762.

Dopravce (žadatel) může před podáním žádosti o vydání nového/obnoveného/aktualizovaného osvědčení dopravce požádat o předběžnou konzultaci. Konzultace jsou vedeny s Drážním úřadem nebo s Agenturou Evropské unie pro železnice podle budoucího vydávajícího orgánu.

Agentura Evropské unie pro železnice při posuzování o osvědčení spolupracuje s jednotlivými vnitrostátními bezpečnostními úřady.

Poplatky

Správní poplatek za vydání osvědčení dopravce, kdy vydávající orgánem je Drážní úřad, činí dle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 5000 Kč. Jedná se o jednorázový poplatek za vydání a není stanovený jako hodinová sazba za posouzení. Za změnu (aktualizaci) osvědčení dopravce je stanoven poplatek 1500 Kč.

Platby za posuzování Agenturou Evropské unie pro železnice se řídí prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 ve znění novelizovaného nařízení 2021/1903 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady.

V souladu s ustanovením článku 8 bodu 2 Prováděcího nařízení Komise (EU) č.  2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady je za každou hodinu práce jednoho zaměstnance Drážního úřadu vykonávajícího činnosti pro Agenturu Evropské unie pro železnici stanovena s účinností od 1.1.2024 částka 103 EUR pro nově podané žádosti. Žádosti podané před tímto datem, které jsou již v procesu posuzování ze strany DÚ, budou zpoplatněny původní sazbou 40,02 EUR.  Poplatek se týká oblasti posuzování žádosti o povolení k uvedení vozidel na trh, o povolení k uvedení typů vozidel na trh a žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti dopravce.