ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování drážní dopravy

Provozování drážní dopravy

Provozování drážní dopravy

je činnost, při níž mezi provozovatelem této dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání.

 • Drážní dopravu lze provozovat veřejně nebo neveřejně.
 • V současné době rozlišujeme pouze osobní a nákladní dopravu.

Podmínky pro provozovatele drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální

 • Je usazen v členském státě.
 • Je držitelem platné licence a osvědčení dopravce vydaného drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice.
 • Má přidělenu kapacitu dopravní cesty.
 • Má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li totožný s provozovatelem dráhy.

Podmínky pro provozovatele drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové nebo vlečce

 • Je usazen:
  • 1. v členském státě, jde-li o provozování nákladní drážní dopravy nebo osobní drážní dopravy na veřejně přístupné vlečce, popřípadě na veřejně nepřístupné vlečce, jejíž užití je její provozovatel povinen umožnit podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, nebo
  • 2. na území České republiky, jde-li o provozování osobní drážní dopravy, s výjimkou osobní drážní dopravy uvedené v bodě 1,
 • Je držitelem platné licence.
 • Má přidělenu kapacitu dopravní cesty, jde-li o veřejně přístupnou vlečku.
 • Má uzavřenu smlouvu s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy, není-li totožný s provozovatelem dráhy.

DŮLEŽITÉ!

Provozovat drážní dopravu na dráze místní nebo vlečce může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální. Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze místní nebo vlečce nebo dopravce, který není držitelem osvědčení dopravce, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

Za styk dráhy se považuje obvod železniční stanice nebo jiné dopravny celostátní nebo regionální dráhy, do které je vlečka, místní dráha) zaústěna. V případě, že je zaúsťující dráha zaústěna na širé trati. Za styk drah se nepovažuje úsek od zaústění do nejbližší železniční stanice nebo jiné dopravny.

Drážní úřad na dopravce, který provozuje drážní dopravu na styku vzájemně zaústěných drah v obvodu železniční stanice nebo jiné dopravny na celostátní nebo regionální dráze, pohlíží jako na dopravce s oprávněním provozovat drážní dopravu na vlečce či místní dráze a tento dopravce musí plnit povinnosti pouze v rozsahu  uděleného oprávnění (své licence k provozování drážní dopravy).

Seznam dopravců

Drážní úřad vede seznam provozovatelů drážní dopravy, kteří mají oprávnění (licenci) k provozování na území České republiky.

Eurostat a výroční zprávy

Informace o předávání podkladů pro Eurostat a do výroční zprávy o bezpečnosti najdete v sekci Ostatní sdělení