ÚvodO násBoj s korupcí a protiprávní jednáníKorupce a protiprávní jednání

Korupce a protiprávní jednání

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v DÚ.

Prošetřovatelem je osoba, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. V DÚ byli prošetřovateli určeni  JUDr. Roman Bulíř a Ing. Jitka Kotásková, přičemž činnost prošetřovatele vykonává první uvedený, není-li v DÚ přítomen, vykonává činnost prošetřovatele druhý uvedený.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu lze zaslat prostřednictvím elektronické pošty na adresu:  prosetrovatel@ducr.cz.

Pro příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná u vstupních dveří sídla DÚ (Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2).

Výše uvedený postup lze využít rovněž pro podávání a příjem oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice 2019/1937“).

Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Drážním úřadu nebo v jiném služebním úřadu nebo oznamující osobou ve smyslu směrnice 2019/1937 a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Drážní úřad,  využijte postup uvedený v následující části Oznamování protiprávního jednání - vnitřní oznamovací systém Drážního úřadu .

Oznamování protiprávního jednání - vnitřní oznamovací systém Drážního úřadu

Oznámení možného protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, lze učinit:

a) vhozením písemného oznámení do schránky Drážního úřadu, která je označená jako „Oznámení o protiprávním jednání ve služebním úřadu“ a je umístěna u vstupních dveří sídla DÚ (Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2) ,
b) zasláním písemného oznámení na doručovací adresu prošetřovatele Drážního úřadu s titulkem „ neotvírat, k rukám prošetřovatele“,
c) zasláním oznámení na e-mail prošetřovatele: prosetrovatel@ducr.cz,
d) vyplněním interaktivního formuláře na webových stránkách Drážního úřadu (bude spuštěn v nejbližší době),
e) telefonicky na telefonním čísle prošetřovatele ( telefonické rozhovory nejsou nahrávány. ),
f) osobně od 8:00 do 13 hodin, v pátek od 7:30 do 12:30 hodin přímo u prošetřovatele v jeho kanceláři v sídle DÚ, přičemž prošetřovatel je povinen na žádost oznamovatele přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že se jím podávané oznámení opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Příslušnými osobami k výkonu činnosti podle § 11 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, byli ředitelem DÚ určeni:

  1. JUDr. Roman Bulíř, odborný rada, telefon: 602 149 916 , a
  2. Ing. Jitka Kotásková, ředitelka odboru, telefon: 602 149 922

Drážní úřad přijímá oznámení možného protiprávního jednání od osob, které pro něj, byť zprostředkovaně, vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, tedy závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, samostatnou výdělečnou činnost, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánu právnické osoby, plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, správu svěřenského fondu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, anebo ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Drážní úřad přijímá oznámení možného protiprávního jednání rovněž od osob, které byly nebo jsou s ním v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení. Prošetřovatel nesmí údaje z oznámení poskytnout třetí osobě.

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít  dostatečné důvody  se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti  vědomě nepravdivé . Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel  neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů. Oznámení by mělo být doplněno o věrohodné či ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob a výsledek prošetření oznámení.

Bližší informace o ochraně oznamovatelů možného protiprávního jednání naleznete na internetové adrese Ministerstva spravedlnosti  https://oznamovatel.justice.cz.

Oznámení možného protiprávního jednání lze učinit taktéž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, a to na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Základní protikorupční dokumenty

Podrobné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránce www.korupce.cz.

Pro státní zaměstnance dle zákona o státní službě je závazný služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců. Tento služební předpis lze nalézt zde (odkaz na přílohu „služební předpis-pravidla etiky).


Co dělat v případě podezření na korupci

V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR, nebo státním zastupitelství, neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.

U vybraných trestných činů je to dokonce zákonná povinnost, za jejíž nedodržení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky. Jedná se o:

  • trestný čin nepřekažení trestného činu podle § 367 trestního zákoníku
  • trestný čin neoznámení trestného činu podle § 368 trestního zákoníku

V případě korupce jde zejména o:

  • trestný čin přijetí úplatku podle § 331 trestního zákoníku
  • trestný čin podplacení podle § 332 trestního zákoníku

V případě podezření na korupční jednání, nejde-li o trestné činy přijetí úplatku, podplacení či další trestné činy taxativně uvedené v § 367 a 368 trestního zákoníku, je vždy vhodné obrátit se na příslušné ministerstvo s podnětem na zahájení vlastního vnitřního šetření.