ÚvodPotřebuji si vyříditDrážní vozidlaVlečky a dráhy místní, speciální, tramvajové, trolejbusové a historická vozidla

Vlečky a dráhy místní, speciální, tramvajové, trolejbusové a historická vozidla

Schvalování vozidel

Drážní vozidla, která mají být provozována výhradně na dráze místní nebo na vlečce, dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo historická vozidla provozovaná na dráze celostátní a regionální, a změny jejich konstrukce, které představují podstatnou odchylku od schváleného typu vozidla, schvaluje Drážní úřad podle vnitrostátní legislativy.

Tato vozidla nemusí splňovat požadavky TSI, ale musí vyhovovat vnitrostátním právním předpisům, mezi něž patří zejména:

- Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,

- Vyhláška č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah,

- Vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení.

Postup při podání žádosti

Žádost o schválení typu drážního vozidla podle § 43c zákona o dráhách, stejně jako žádost o schválení změny konstrukce představující podstatnou odchylku od schváleného typu drážního vozidla podle § 43d zákona o dráhách se podávají u Drážního úřadu.

Poplatky

Pro povolení vozidla ve shodě s povoleným typem vozidla platí pevné sazby v závislosti na typu vozidla. Sazby upravuje zákon  č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 59.

Zkušební provoz

Podmínky pro provádění zkušebního provozu stanovuje §43e zákona o dráhách.

Zkušební provoz  se provádí:

  • Před schválením nového typu drážního vozidla
  • Před schválením změny, která je považována za změnu znamenající odchylku od schváleného typu.
Název dokumentu Ke stažení
Žádosti o zkušební provoz - formulář Dokument (Word)

Historická vozidla

Drážní správní úřad na žádost vlastníka drážního vozidla rozhoduje o tom, že vozidlo je historickým drážním vozidlem, byla-li jeho výroba ukončena před více než 40 lety a jsou-li jeho vnější vzhled a vnitřní uspořádání uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace.

Přílohy žádosti:

  • průkaz způsobilosti drážního vozidla, byl-li vydán,
  • technický popis a obrazová dokumentace stávajícího provedení drážního vozidla a
  • původní technická dokumentace drážního vozidla, je-li dochována, nebo jiný doklad prokazující původní provedení drážního vozidla.

Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze celostátní nebo regionální, splňuje-li následující podmínky:

  • je zapsáno v registru drážních vozidel nebo obdobné evidenci jiného členského státu anebo v evropském registru vozidel20),
  • je technicky kompatibilní s touto dráhou v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a s údaji obsaženými v registru drah podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru železniční infrastruktury27) a
  • je v případě jeho spojení s jiným drážním vozidlem toto spojení provedeno bezpečně v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu a systémem zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce výlučně k uspokojování kulturních nebo volnočasových potřeb.