ÚvodInformace pro veřejnostOchrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Drážní úřad, IČ 61379425, se sídlem Wilsonova 300/2, 121 06 Praha 2  jakožto správce osobních údajů fyzických osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dbá na nařízením stanovenou povinnost zákonnosti, korektnosti a transparentnosti zpracování osobních údajů fyzických osob. Při zpracování osobních údajů postupuje správce rovněž v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje fyzických osob jsou zpracovávány výlučně k účelům definovaným zákonem nebo jiným přímo použitelným předpisem evropského společenství. Osobní údaje fyzických osob jsou získávány na základě platných právních předpisů, a to v rozsahu zde stanoveném. Zpracování osobních údajů v Drážním úřadu probíhá zejména na základě právních titulů definovaných v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), e) nařízení o ochraně osobních údajů. V případě jakéhokoliv dalšího zpracování osobních údajů za účelem jiným, než jaký vyplývá z platných právních předpisů, nebo který rozsahem zpracovávaných osobních údajů přesahuje meze vytyčené zákonem, vyžaduje Drážní úřad prokazatelný souhlas subjektu údajů se jejich zpracováním.

1) Správce osobních údajů – identifikační údaje

Název Drážní úřad
Adresa Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 - Vinohrady
IČO 00583171
Telefon 9722 41839 108
Email podatelna@ducr.cz

 

2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřená osoba Ing. Jaroslav Stuchlý
Kontaktní email jaroslav.stuchly@be-mi.cz
Kontaktní telefon +420 774 233 045

 

3) Právní titul zpracování osobních údajů a účel zpracování

Drážní úřad zpracovává osobní údaje za účelem zajištění plnění svých zákonných povinností, včetně povinností mu svěřených mu na základě zákona. Jedná se o následující účely:

 • Zajištění výkonu jemu svěřených správních agend;
 • Příprava, uzavření, plnění a změny smlouvy;
 • Plnění povinností  vyplývajících z dalších právních předpisů;
 • Plnění úkolu při výkonu veřejné moci nebo ve veřejném zájmu;
 • Poskytování součinnosti orgánům veřejné správy;
 • Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků  včetně vymáhání pohledávek;
 • Zajištění vnitřních potřeb  v oblasti bezpečnosti, kontroly, auditu a archivace.

Na základě čl. 6 odst. 1 GDPR zpracovává Drážní úřad údaje na základě právních titulů:

 • Zpracování osobních údajů za účelem plnění právních povinností;
 • Zpracování ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 • Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy;
 • Zpracování osobních údajů na základě souhlasu.

Zpracování osobních údajů může rovněž probíhat na základě oprávněného zájmu Drážního úřadu, kterým je např.:

 • Zpracování osobních údajů nezbytně nutné pro účely zamezení podvodům;
 • Zpracování osobních údajů pro zajištění bezpečnosti sítě a informací;
 • Zabránění neoprávněnému přístupu k sítím elektronických komunikací a šíření škodlivých kódů a zamezení útokům;
 • Ochrany majetku - kamerový systém ve vstupních prostorách Drážního úřadu. S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR.

 

4) Kategorie osobních údajů

Drážní úřad zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu.

Drážní úřad zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje, jako např.:
  Bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky Jedná se o osobní údaje, díky kterým může Drážní úřad subjekt osobních údajů kontaktovat v průběhu správního řízení nebo v průběhu plnění či vypořádání smlouvy.
 • Identifikační údaje, jako např.:
  Jméno, příjmení, rodné příjmení, e-mail, IČO, rodné číslo, datum a místo narození, adresa trvalého a přechodného pobytu, číslo občanského průkazu, řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu, číslo účtu, podpis. U podnikajících fyzických osob – název, sídlo, IČO, DIČ, údajo zápisu ve veřejném rejstříku. U fyzických osob zastupujících při jednání s Drážním úřadem právnické osoby dále vztah k právnické osobě (statutární orgán, člen statutárního orgánu, zmocněnec). Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým může být subjekt údajů jednoznačně a nezaměnitelně identifikován.
 • Informace ze vzájemné komunikace, jako např.:
  Informace z dopisů, e-mailů nebo formulářů, informace na fakturách a o transakcích.
 • Údaje o vyřízení agendy, jako např.:
  Informace z agendy, která se Vás týká a zahrnuje údaje, které jsou obsaženy ve spisech a databázích nutných pro výkon agendy.

 

5) Předání třetím stranám

Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Vyjma zákonné povinnosti vůči zaměstnancům.

 

6) Přístup k osobním údajům

K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci správce a zpracovatele.

 

7) Doba uchování

V souladu se zásadami minimalizace údajů a omezení doby jejich uložení zpracovává Drážní úřad osobní údaje pouze pro daný účel. Osobní údaje jsou zpracovávány, uchovávány a skartovány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem vydaným podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Osobní údaje nejsou uchovávány déle, než je zákonem, případně jiným předpisem práva EU či vnitřním předpisem Drážního úřadu stanovené maximum. Po uplynutí zákonné lhůty jsou osobní údaje bezpečně skartovány tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Osobní údaje jsou vždy zpracovávány Drážním úřadem po dobu vyřizování příslušných agend, po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu běhu promlčecích lhůt (za účelem umožnění ochrany právních zájmů Drážního úřadu).

 

8) Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má:

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Ve výjimečných případech, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, je subjekt údajů oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Každá fyzická osoba má právo získat od Drážního úřadu potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou zpracovány, má každý právo získat následující informace: účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu nebo omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu, právo na informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo požadovat, aby Drážní úřad bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Stejně tak má subjekt údajů právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekty údajů jsou oprávněny požadovat výmaz jejich osobních údajů v případech stanovených nařízením. Důvody pro provedení výmazu jsou uvedeny v čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení. Z pohledu subjektu údajů však hraje významnou roli skutečnost, že toto právo nepůsobí absolutně. Samo nařízení totiž v ustanovení čl. 17 odst. 3 uvádí několik výjimek, které realizaci výmazu osobních údajů znemožňují. Jedná se o případy, kdy je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, dále také pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V této souvislosti je proto třeba přistupovat k oprávnění požadovat výmaz obezřetně, neboť podstatná většina agend, v nichž jsou osobní údaje zpracovávány, je vedena z výše uvedených důvodů. Dojde-li proto v rámci posouzení žádosti subjektu o výmaz osobních údajů Drážní úřad k závěru, že je některá z těchto výjimek aplikovatelná, právo na výmaz subjektu nebude možné realizovat.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Drážní úřad omezil zpracování, a to zejména tehdy, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů, jestliže je zpracování protiprávní a subjekt žádá omezení jejich použití namísto výmazu, jestliže je správce nepotřebuje pro účely zpracování.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení. Drážní úřad osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

9) Podání stížnosti dozorovému úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon +420 234 665 111
Email posta@uoou.cz
Webové stránky www.uoou.cz