Dopravní UTZ

Mezi určená technická zařízení dopravní patří

 • strojní a mechanická zařízení lanových drah, lana a nosné konstrukce lanových drah
 • pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
 • elektrické, pneumatické a hydraulické výtahy
 • pohyblivé plošiny pro dopravu osob se sníženou mobilitou
 • lyžařské a vodní vleky

Ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních

Doklady předkládané k žádosti o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních:

 • Doklad o dosaženém vzdělání (střední s maturitní zkouškou – maturitní vysvědčení, vysokoškolské – diplom). Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o odborné praxi. Tento doklad vystaví zaměstnavatel, u něhož je nebo byl žadatel zaměstnán, doklad musí být podepsán statutárním orgánem zaměstnavatele, případně jím zmocněnou osobou (v takovém případě je nutné doložit alespoň kopii zmocnění). V případě, že žadatel má odbornou praxi jako podnikající fyzická osoba nebo v případě, že již zaměstnavatel neexistuje je nutno odbornou praxi doložit jiným věrohodným způsobem (např. živnostenským oprávněním, čestným prohlášením, pracovní smlouvou, pracovní náplní, apod.). Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o výcviku pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu. Doklad o výcviku vystaví žadateli/žadatelce osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu, která prováděla výcvik žadatele. Přílohou dokladu o výcviku musí být výcvikový plán dokládající konkrétní rozsah výcviku současně s vyhodnocením jeho splnění. Dále přílohou musí být zprávy o revizích nebo protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ v provozu, provedených v rámci výcviku (nejméně jeden protokol od každého technického zařízení příslušného druhu UTZ a rozsahu činnosti). Ve zprávě o revizi nebo v protokolu o prohlídce a zkoušce musí být uvedeno, že žadatel/žadatelka se revize nebo prohlídky a zkoušky osobně zúčastnil. Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o elektrotechnické kvalifikaci - odborné způsobilost v elektrotechnice při činnostech na UTZ v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • V případě atestační zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu.

Doklady předkládané k žádosti o vydání / rozšíření / prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních:

 1. Doklad prokazující odbornou způsobilost - dokladem je protokol o výsledku zkoušky k prokázání všeobecné odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, který byl vydán Drážním úřadem.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (dle zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích):
 • ve výši 1000 Kč podle položky 22 písm. b) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 100 Kč podle položky 59 písm. s) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 50 Kč podle položky 22 písm. f) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

 


Doklady předkládané k žádosti o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu:

 1. Čestné prohlášení o poškození, ztrátě, zničení, odcizení nebo prohlášení o jiném důvodu vedoucím k potřebě vydání duplikátu.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč podle položky 16 sazebníku správních poplatků (dle zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích)

 

Formuláře žádostí - odborná způsobilost UTZ dopravní

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních Dokument (Word)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních Dokument (PDF)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních Dokument (Word)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ dopravních Dokument (PDF)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (Word)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (PDF)

Průkaz způsobilosti UTZ dopravní

Doklady předkládané k žádosti o vydání průkazu způsobilosti UTZ dopravního:

 • Protokol o technické prohlídce a zkoušce (v případě lanové dráhy a lyžařského vleku) a EU prohlášení o shodě BP a DS
 • ES/EU prohlášení o shodě v ostatních případech (mimo lanové dráhy a lyžařské vleky)
 • Správní poplatek ve výši 1000 Kč podle položky 59 písm. q) sazebníku správních poplatků (pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek)
 • Správní poplatek ve výši 200 Kč podle položky 59 písm. r) sazebníku správních poplatků (pro ostatní dopravní zařízení – mimo lanovou dráhu nebo lyžařský vlek)
 • Další požadované podklady jsou specifikovány na žádostech o vydání průkazu způsobilosti UTZ – lanové dráhy, dopravního zařízení – lyžařské vleky, dopravního zařízení – vodní vleky a dopravního zařízení - ostatní

Formuláře žádostí - průkazy způsobilosti UTZ dopravní

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ - lanové dráhy Dokument (Word)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ dopravní zařízení - lyžařské vleky Dokument (Word)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ dopravní zařízení - vodní vleky Dokument (Word)
Žádost o vydání průkazu způsobilosti UTZ dopravní zařízení - ostatní Dokument (Word)
Žádost o vydání duplikátu průkazu způsobilosti UTZ Dokument (Word)