ÚvodPotřebuji si vyříditRID (Přeprava nebezpečných věcí)

RID (Přeprava nebezpečných věcí)

Drážní úřad

 • zajišťuje výkon činností „příslušného orgánu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování Řádu RID.
 • schvaluje typy cisteren dle Řádu RID

Obecné informace

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) je přípojkem C Úmluvy o mezinárodní železniční dopravě. Tento řád platí pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železničních tratích na území smluvních států RID. Řád také v příloze stanovuje nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny. Zatím poslední změny vstoupily v platnost na základě článku 35 § 3 Úmluvy dne 1. ledna 2023 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku (vyhlášeny Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2023 Sb.m.s.).

Rozsah platnosti RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí stanoví:

 1. nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny;
 2. nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je připuštěna a požadavky, které musí být při této přepravě splněny, zejména:
 • klasifikaci věcí, včetně klasifikačních kritérií a příslušných zkušebních metod;
 • používání obalů (včetně společného balení);
 • používání nesnímatelných cisteren (cisternových vozů), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a cisternových výměnných nástaveb s nádržemi  vyrobených z kovových materiálů, přemístitelných cisteren, bateriových vozů a vícečlánkových kontejnerů na plyn (MEGC);
 • postupy před odesíláním (včetně nápisů a bezpečnostních značek na kusech, označování dopravních a přepravních prostředků, jakož i doklady a požadované informace);
 • ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren;
 • používání dopravních prostředků (včetně nakládky, společné nakládky a vykládky).

Třídy nebezpečných látek

 • Třída 1            Výbušné látky a předměty
 • Třída 2            Plyny
 • Třída 3            Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1         Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • Třída 4.2         Samozápalné látky
 • Třída 4.3         Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • Třída 5.1         Látky podporující hoření
 • Třída 5.2         Organické peroxidy
 • Třída 6.1         Toxické látky
 • Třída 6.2         Infekční látky
 • Třída 7            Radioaktivní látky
 • Třída 8            Žíravé látky
 • Třída 9            Jiné nebezpečné látky a předměty

Značení dopravních prostředků přepravujících nebezpečné látky

Všechny dopravní prostředky přepravující nebezpečné látky jsou označeny podle UN – systému. Při označování se využívá speciální varovné tabulky oranžové barvy 30 o rozměrech 40 x 30 cm. Tabulka musí mít černý 1,5 cm široký okraj a je rozdělena černou čárou na dvě samostatná pole. V horním poli tabulky je uvedeno číslo nebezpečnosti látky, tak zvaný Kemlerův kód a v dolním poli se nachází identifikační číslo látky, tak zvaný UN kód. Tabulka musí být z materiálu odolného proti povětrnostním vlivům a musí zaručovat trvanlivé nesmazatelné označení. Tabulka se nesmí po 15 minutách přímého působení ohně uvolnit a musí zůstat čitelná.

UN kód je charakteristický čtyřmístným číslem, které přepravovanou látku jednoznačně identifikuje. UN kód je tvořen černými číslicemi o výšce 10 cm a tloušťce 1,5 cm. V současné době je tento kód přiřazen více než 3000 látkám a jejich směsím. UN kód musí být společně s Kemlerovým kódem uveden na každém vozidle, které se používá při přepravě nebezpečných látek.

Identifikační číslo označuje nebezpečí látek. První číslice značí hlavní nebezpečí látky, druhá a třetí číslice značí vedlejší nebezpečí látky neboli dodatečné nebezpečí, které je nutno znát pro manipulaci v případě nehody. Je-li před kódem uvedeno písmeno X, znamená to, že látka nebezpečně reaguje s vodou. Pro výbušné látky a předměty nebezpečnosti čísla 1 se místo Kemlerova kódu používá klasifikační kód, který se sestává z čísla podtřídy a písmena skupiny snášenlivosti.

Číslo Hlavní nebezpečí 

 • 2 Plyn
 • 3 Hořlavá kapalina (lehce zápalná kapalina)
 • 4 Hořlavá tuhá látka (lehce zápalná látka)
 • 5 Vznětlivá látka podporující hoření
 • 6 Jedovatá nebo infekční látka
 • 7 Radioaktivní látka
 • 8 Žíravá látka
 • 9 Ostatní nebezpečné látky

Číslo Vedlejší nebezpečí

 • 2 Nebezpečí úniku plynu pod tlakem anebo chemickou reakcí
 • 3 Hořlavost plynů a pár
 • 4 Jako druhá a třetí číslice se nepoužívá
 • 5 Vznětlivost, hoření podporující, samozápalné vlastnosti
 • 6 Jedovatost anebo nebezpečí infekce
 • 7 Radioaktivita
 • 8 Žíravé (leptavé účinky)
 • 9 Nebezpečí prudké reakce za samovolného rozkladu nebo polymerace

Označování vozů a přepravních jednotek

Značení, bezpečnostní značky a označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami je stanoveno v kapitolách 5.2 a 5.3 RID.

Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnerech, MEGC, cisternových kontejnerech a přemístitelných cisternách je na obou podélných stranách a na konci každého zmíněného přepravního prostředku.

Pokud velké bezpečnostní značky nejsou viditelně umístěny na přepravní jednotce, musí být ty samé značky umístěny i na obou podélných stranách železničních vozů (viz obrázek 16). Jestliže je velká bezpečnostní značka viditelná, vozy se označovat nemusí.

Bezpečnostní značení

Jako bezpečnostní značení na vozech či přepravních jednotkách se používají:

 • Velká bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod úhlem 45° (tvar diamantu). Minimální rozměry musí být 250 × 250 mm (k okraji značky). Vnitřní okraj značky musí být rovnoběžný s vnějším okrajem a musí od něj být vzdálen 12,5 mm. Symbol a vnitřní čáry musí odpovídat barvě bezpečnostní značky pro příslušnou nebezpečnou látku. Velikost písma nesmí být menší než 2,5 cm. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému vzoru. Velké bezpečnostní značky musí být umístěny na vnější povrch vozů na podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být ohraničeny buď vytečkovanou, nebo plnou čárou.
 • Oranžové tabulky s identifikačním číslem nebezpečnosti a UN kódem.
 • Speciální označení pro zahřáté látky, které je umístěno na takovém přepravním prostředku, který obsahuje látku, jež je přepravována v kapalném stavu při teplotě 100 °C a vyšší nebo v pevném stavu při teplotě 240 °C a vyšší. Musí být na obou bočních stranách a na zadní straně vozů i na obou bočních stranách a na obou koncích přepravních jednotek. Značí se tvarem rovnostranného trojúhelníku s červeným okrajem. Délka strany je minimálně 25 cm.
 • Oranžový pruh široký 30 cm, kterým se označují cisternové vozy pro přepravu zkapalněných, hluboce zchlazených zkapalněných nebo rozpuštěných plynů. Tento pruh nesmí odrážet světlo.

Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují odesílání nebo přepravu nebezpečných věcí po železnici, nebo s tím související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Bezpečnostní poradci jsou držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu, které vydává Ministerstvo dopravy ČR.

Dokumenty ke stažení

Název dokumentu Ke stažení
Uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců ŽKV Dokument (PDF)
Seznam certifikačních orgánů pro výrobce Dokument (PDF)
Přehled osvědčení - cisterny Dokument (PDF)
Uznávání inspekčních organizací Dokument (PDF)

Označení vozů

Název dokumentu Ke stažení
Štítky nádrží cisternových vozů pro přepravu nebezpečných věcí Dokument (PDF)
Soulad mezi údaji na štítku cisterny a na sklopných tabulích u cisternových vozů pro přepravu plynů s víceúčelovým použitím Dokument (PDF)