Změna kategorie dráhy

O změně kategorie na základě podané žádosti rozhoduje drážní správní úřad. V případě změny železničních drah s výjimkou celostátní nebo speciální dráhy rozhoduje Drážní úřad.

V případě změny kategorie z celostátní nebo na celostátní je drážním správním úřadem Ministerstvo dopravy.

V případě změny speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové je drážním správním úřadem obec, kde se tato dráha nachází!

Žádost o změnu kategorie dráhy podává vlastník dráhy nebo jiná osoba na základě plné moci.

DŮLEŽITÉ!

Do žádosti o změnu kategorie jsou třeba uvést GPS souřadnice začátku a konce dráhy, případně místa styku dráhy s jinou dráhou. Do styku dráhy je třeba uvést také styk dráhy s jinými dráhami mimo zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (průmyslové, důlní dráhy apod.) a dále styk s kolejemi určenými výhradně pro technologickou obsluhu výroby, které nejsou součástí této dráhy.

Změnou kategorie dráhy nezaniká úřední povolení vydané pro předchozí kategorii dráhy. Po změně kategorie dráhy je třeba vydat úřední povolení pro provozování dráhy podle této nové kategorie dráhy.

Změnou kategorie dráhy se mění podmínky pro ochranu dráhy a ochranné pásmo dráhy.

Při posuzování žádosti Drážní úřad zkoumá také splnění podmínek z hlediska významu, účelu a technických podmínek budoucí kategorie dráhy podle definice podle § 3 zákona č 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.