ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování dráhy

Provozování dráhy

Provozování dráhy

jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.

Provozovatel dráhy

je fyzická nebo právnická osoba, která má platné úřední povolení k provozování dráhy. Úřední povolení se vydává na každou konkrétní dráhu. V praxi může mít jedna dráha pouze jednoho svého provozovatele.

Podmínky pro provozování dráhy

Provozovat dráhu může právnická nebo fyzická osoba na základě úředního povolení, je-li zapsána v obchodním rejstříku. Pro vydání úředního povolení je nezbytné splnit několik podmínek:

 • Fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 21 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní a odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce
 • Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 21 let, jsou plně svéprávní, bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu je odborně způsobilý,

Odbornou způsobilost prokazuje žadatel dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického nebo právního zaměření a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru provozování drah nebo dokladem o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického nebo dopravního nebo technického zaměření a dokladem o vykonání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru provozování drah.

 • V případě žádosti o provozování celostátní nebo regionální dráhy je nezbytné splnit finanční způsobilosti.

Finanční způsobilostí k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální se rozumí schopnost provozovatele dráhy finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy. Finanční způsobilost se prokazuje doklady uvedených v § 14a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a vyhláškou č. 429/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách, v platném znění.

Kategorie drah

 • Železniční:
  • Celostátní
  • Regionální
  • Vlečka
  • Místní dráha
  • Zkušební dráha
  • Speciální (metro)
 • Lanová
 • Tramvajová
 • Trolejbusová

DŮLEŽITÉ!

 • O změně kategorie na základě podané žádosti rozhoduje drážní správní úřad. V případě změny železničních drah s výjimkou celostátní nebo speciální dráhy rozhoduje Drážní úřad.
 • V případě změny kategorie z celostátní nebo na celostátní je drážním správním úřadem Ministerstvo dopravy. V případě změny speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové je drážním správním úřadem obec, kde se tato dráha nachází!
 • Zařazení do kategorie železniční dráhy podle ustanovení § 3 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění rozhoduje Ministerstvo dopravy!

Drážní úřad

 • Vydává úřední povolení k provozování dráhy
 • Vydává osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro síť v České republice
 • Rozhoduje o zrušení dráhy (místní či zkušební dráha nebo vlečka)
 • Rozhoduje o změně kategorie železniční dráhy mimo celostátní dráhu
 • Rozhoduje o stanovení názvu zastávky nebo o změně jejího názvu