ÚvodO násRovné příležitosti a nediskriminace

Rovné příležitosti a nediskriminace

Pozornost, která je tématu rovnosti žen a mužů věnována, vychází zejména z přesvědčení, že úcta k důstojnosti všech osob, stejně tak jako dodržování lidských práv, je základním principem každé demokratické společnosti, českou společnost nevyjímaje. Tyto principy se mj. projevují v nároku všech občanů na rovnost a rovný přístup. Princip rovnosti žen a mužů, nediskriminace a diverzity je uplatňován napříč všemi agendami v gesci Drážního úřadu tak, aby byl naplňován princip rovnosti v širším pojetí a nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

V rámci Ministerstva dopravy vznikla stálá pracovní skupina v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v resortu dopravy. Byla zřízena na základě bodu III. usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 964 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2008. Pracovní skupina se setkává pravidelně alespoň 3x do roka.