ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování dráhyOsvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy

Povinností provozovatele celostátní nebo regionální dráhy mít vydané a platné osvědčení o bezpečnosti.

Toto osvědčení vydává Drážní úřad v případě infrastruktury na území České republiky. Jde-li o dráhu přesahující státní hranici České republiky, drážní správní úřad spolupracuje v řízení o vydání osvědčení provozovatele dráhy s příslušným orgánem dotčeného členského státu.

Osvědčení se vydává maximálně na dobu 5 let.

 

Podmínky pro vydání osvědčení

Podmínky pro vydání upravuje § 19 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a dále přímo použitelný evropský předpis 2018/762 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010.

DŮLEŽITÉ!

  • Žadatel musí předkládat spolu s vnitřními předpisy také důkazy, které prokazující fungování jeho systému bezpečnosti pro jednotlivé kapitoly uvedené v příloze II nařízení č. 2018/762.
  • Žádost se podává předepsaným způsobem přes podatelnu Drážního úřadu (poštou, osobně, datovou schránkou). Jednotlivé dokumenty je třeba doložit také elektronicky!

Poplatky

Správní poplatek za vydání osvědčení provozovatele dráhy činí dle zákona  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 5000 Kč. Jedná se o jednorázový poplatek za vydání a není stanovený jako hodinová sazba za posouzení. Za změnu (aktualizaci) osvědčení dopravce je stanoven poplatek 1500 Kč.