ÚvodPotřebuji si vyříditUrčená technická zařízení

Určená technická zařízení

Základní informace

Určená technická zařízení jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů.

Právní úprava UTZ:

  • Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 47 a 48).
  • Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)
  • Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

Drážní úřad

  • Schvaluje způsobilost UTZ k provozu vydáním průkazu způsobilosti (neplatí pro zařízení, které je prvkem interoperability nebo subsystémem)
  • Na základě dožádání Ministerstva dopravy ověřuje údaje uvedené v žádostech právnických osob o způsobilosti provádět technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení
  • Ověřuje odbornou způsobilost osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ
  • Vydává osvědčení o odborné způsobilosti osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ
  • Rozhoduje o odejmutí osvědčení o odborné způsobilosti osob provádějící revize, prohlídky a zkoušky UTZ
  • Zadrží průkaz způsobilosti UTZ k provozu v případě zjištění závažných nedostatků UTZ, kdy nelze zaručit jeho bezpečné provozování a rozhodne o nezpůsobilosti UTZ v provozu