Elektrická UTZ

Mezi určená technická zařízení elektrická patří

 • elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,
 • elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,
 • trakční napájecí a spínací stanice,
 • trakční vedení,
 • elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,
 • elektrická zařízení drážních vozidel,
 • silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,
 • elektrická zařízení lanových drah,
 • náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,
 • zkušebny elektrických zařízení drah,
 • zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.

Ověření odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek UTZ elektrických

Doklady předkládané k žádosti o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek UTZ elektrických:

 • Doklad o dosaženém vzdělání (střední s maturitní zkouškou – maturitní vysvědčení, vysokoškolské – diplom). Tento požadavek se nevztahuje se na atestační zkoušku.
 • Doklad o odborné praxi. Tento doklad vystaví zaměstnavatel, u něhož je nebo byl žadatel zaměstnán, doklad musí být podepsán statutárním orgánem zaměstnavatele, případně jím zmocněnou osobou (v takovém případě je nutné doložit alespoň kopii zmocnění). V případě, že žadatel má odbornou praxi jako podnikající fyzická osoba nebo v případě, že již zaměstnavatel neexistuje je nutno odbornou praxi doložit jiným věrohodným způsobem (např. živnostenským oprávněním, čestným prohlášením, pracovní smlouvou, pracovní náplní, apod.). Tento požadavek se nevztahuje se na atestační zkoušku.
 • Doklad o výcviku pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu. Doklad o výcviku vystaví žadateli/žadatelce osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu, která prováděla výcvik žadatele. Přílohou dokladu o výcviku musí být výcvikový plán dokládající konkrétní rozsah výcviku současně s vyhodnocením jeho splnění. Dále přílohou musí být zprávy o revizích nebo protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ v provozu, provedených v rámci výcviku (nejméně jeden protokol od každého technického zařízení příslušného druhu UTZ a rozsahu činnosti). Ve zprávě o revizi nebo v protokolu o prohlídce a zkoušce musí být uvedeno, že žadatel/žadatelka se revize nebo prohlídky a zkoušky osobně zúčastnil. Tento požadavek se nevztahuje se na atestační zkoušku.
 • Doklad o elektrotechnické kvalifikaci - odborné způsobilost v elektrotechnice při činnostech na UTZ v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento požadavek se nevztahuje se na atestační zkoušku.
 • V případě atestační zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu.

Doklady předkládané k žádosti o vydání osvědčení odborné způsobilosti k provádění revizí a zkoušek UTZ elektrických:

Doklad o úhradě správního poplatku (dle zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích):

 • ve výši 1000 Kč podle položky 22 písm. b) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 100 Kč podle položky 59 písm. s) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 50 Kč podle položky 22 písm. f) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

 

Doklady k žádosti o prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti nebo vydání duplikátu:

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost - dokladem je protokol o výsledku zkoušky k prokázání všeobecné odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, který má Drážní úřad k dispozici.
 • V případě žádosti o vydání duplikátu osvědčení čestné prohlášení o poškození, ztrátě, zničení, odcizení nebo prohlášení o jiném důvodu vedoucím k potřebě vydání duplikátu.

Formuláře žádostí - odborná způsobilost UTZ elektrická

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických Dokument (Word)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických Dokument (PDF)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických Dokument (Word)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických Dokument (PDF)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických Dokument (Word)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických Dokument (PDF)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických Dokument (Word)
Žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických Dokument (PDF)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (Word)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (PDF)

Průkaz způsobilosti UTZ elektrické

Doklady předkládané k žádosti o vydání průkazu způsobilosti UTZ elektrického:

 • Výsledek technické prohlídky a zkoušky
 • Správní poplatek ve výši 200 Kč podle položky 59 písm. r) sazebníku správních poplatků