ÚvodPotřebuji si vyříditČinnosti v ochranném pásmu dráhy

Činnosti v ochranném pásmu dráhy

Činnosti v ochranném pásmu dráhy

Činnosti v ochranném pásmu dráhy v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024

Podle § 334a odst. 1 a 3 věty první nového stavebního zákona „ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období [období 1.1.- 30.6.2024] postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb

Za základě výše uvedeného vydává Drážní úřad závazné stanovisko podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platném do  31.12.2023 pro účely:

  • umístění,
  • povolení,
  • ohlášení nebo
  • kolaudace

stavby na dráze, stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu, nebo stavby v ochranném pásmu dráhy. V souhlasném závazném stanovisku Drážní úřad stanoví podmínky pro zajištění bezpečného a plynulého provozu dráhy a její ochrany.

Nesouhlasné stanovisko lze vydat pouze tehdy, pokud by stavbou mohl být znemožněn či narušen bezpečný a plynulý provoz dráhy a její ochrana a ani stanovením podmínek podle věty druhé není možné toto riziko odstranit.

Činnosti v ochranném pásmu dráhy od 1.7.2024

Po uplynutí přechodného období, tedy od 1.7.2024 již nemá Drážní úřad dle novely č. 284/2021 Sb. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, postavení dotčeného orgánu pro účely umístění, povolení, ohlášení nebo kolaudace stavby na dráze, stavby, která není stavbou dráhy a zasahuje zčásti do jejího obvodu nebo stavby v ochranném pásmu, tzn. že závazné stanovisko se pro tyto účely nevydává (nevydává jej tedy Drážní úřad ani Dopravní a energetický stavební úřad).

Provádět stavby a nestavební záměry v ochranném pásmu dráhy lze nově pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu, kterým je místně příslušný stavební úřad (tedy nikoliv Drážní úřad ani Dopravní a energetický stavební úřad).

Drážní úřad nadále vydává podle § 9 odst. 1 zákona o dráhách souhlasy pro následující činnosti prováděné v ochranném pásmu dráhy:

  • činnost hornickou,
  • činnosti prováděné hornickým způsobem,
  • provozování střelnic,
  • skladování výbušnin,
  • nebezpečných odpadů,
  • zřizování světelných zdrojů a barevných ploch zaměnitelných s návěstními znaky.

Formuláře/dokumenty pro stažení – činnosti v ochranném pásmu dráhy

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpady a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy Dokument (Word)
Žádost o stanovisko ke stavbě v ochranném pásmu dráhy Dokument (Word)
Žádost o stanovisko ke koladuaci stavby v ochranném pásmu dráhy Dokument (Word)