ÚvodPotřebuji si vyříditProvozování drážní dopravyLicence k provozování drážní dopravy

Licence k provozování drážní dopravy

Licence k provozování drážní dopravy

je dokladem opravňujícím provozovat drážní dopravu.

Udělování licence

Drážní úřad uděluje licenci (oprávnění k provozování drážní dopravy) na dráze:

 • celostátní
 • regionální
 • vlečce
 • místní

Provozovat drážní dopravu na dráze místní nebo vlečce může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální. Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může i držitel platné licence pro provozování drážní dopravy na dráze místní nebo vlečce nebo dopravce, který není držitelem osvědčení dopravce, jde-li o místo styku vzájemně zaústěných drah.

 • Za platnou licenci k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální se také považuje platná licence vydaná příslušným orgánem jiného členského státu v souladu s předpisem Evropské unie o vytvoření jednotného železničního prostoru.
 • Licenci k provozování drážní dopravy na železničních dráhách s výjimkou speciální nebo zkušební dráhy uděluje v České republice Drážní úřad.
 • Licenci k provozování drážní dopravy na speciální, tramvajové nebo trolejbusové dráze uděluje obec.
 • Licence k provozování drážní dopravy na lanové nebo zkušební dráze se neuděluje.

Držitel licence je povinen oznámit drážnímu správnímu úřadu změnu údajů uvedených v licenci do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Drážní správní úřad v takovém případě zaznamená změnu do již vydané licence, a není-li to možné, vydá licenci novou.

Podmínky pro udělení oprávnění k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a regionální

 • je starší 18 let a plně svéprávný, jde-li o fyzickou osobu,
 • je bezúhonný,
 • je odborně způsobilý,
Za odborně způsobilého považuje ten, kdo
  • absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program v oblasti technických věd a technologií, dopravy, ekonomie nebo práva a vykonal alespoň 3 roky praxe v řídící činnosti v oblasti drážní dopravy, nebo
  • absolvoval vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s drážní dopravou a vykonal alespoň 5 let praxe v řídící činnosti v oblasti drážní dopravy.
  • Obory související s drážní dopravou jsou uvedeny v § 76b vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.
 • je finančně způsobilý,
Finančně způsobilý je ten, kdo je schopen finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy po dobu alespoň 12 měsíců.  Finanční způsobilost se prokazuje zejména prostřednictvím roční účetní závěrky nebo zahajovací rozvahy, nevede-li žadatel doposud účetnictví. Za finančně způsobilého se nepovažuje ten,
  • jehož úpadek je řešen rozhodnutím insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka nebo o povolení reorganizace,
  • u něhož insolvenční soud rozhodl o zrušení konkurzu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující, nebo
  • kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
 • závažným způsobem neporušil pracovněprávní předpisy,
 • závažným způsobem neporušil celní předpisy, jde-li o oprávnění k provozování nákladní drážní dopravy,
 • je ke dni zahájení provozu drážní dopravy pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou tímto provozem a
 • je usazen na území České republiky.

Podmínky pro udělení oprávnění k provozování drážní dopravy na místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové dráze anebo na vlečce

 • je starší 18 let a plně svéprávný, jde-li o fyzickou osobu,
 • je bezúhonný,
 • je odborně způsobilý,

Za odborně způsobilého považuje ten, kdo

  • absolvoval bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program v oblasti technických věd a technologií, dopravy, ekonomie nebo práva a vykonal alespoň 3 roky praxe v řídící činnosti v oblasti drážní dopravy, nebo
  • absolvoval vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s drážní dopravou a vykonal alespoň 5 let praxe v řídící činnosti v oblasti drážní dopravy.
  • Obory související s drážní dopravou jsou uvedeny v § 76b vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění.
 • je usazen na území České republiky
UPOZORNĚNÍ! Oprávnění k provozování drážní dopravy na dráze speciální, tramvajové a trolejbusové vydává příslušná obec.

DŮLEŽITÉ!

V případě, kdy žadatelem o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy je právnická osoba, musí podmínku odborné způsobilosti splňovat minimálně jeden člen statutárního orgánu žadatele. Tento požadavek nelze delegovat na jinou osobu, která není členem statutárního orgánu.

V případě licencí udělených před 1. 4. 2017 se povinnost oznámení změn údajů vztahuje na všechny změny uvedené v dosud platném (posledním) rozhodnutí. V případě změny, Drážní úřad vydá dopravci nový vzor licence k provozování drážní dopravy.

Dopravce musí splňovat po celou dobu platnosti oprávnění (licence) k provozování drážní dopravy podmínky stanovené v § 25 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře - licence k provozování drážní dopravy

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o udělení licence k provozování drážní dopravy ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o udělení licence k provozování drážní dopravy v PDF Dokument (PDF)