ÚvodPotřebuji si vyříditDrážní vozidlaCelostátní a regionální dráha

Celostátní a regionální dráha

Schvalování vozidel

Na železniční síti EU lze provozovat pouze schválená vozidla. Povolení se uděluje pro vozidlo a/nebo typ vozidla (povolení typu vozidla) nebo pro jednotlivá vozidla, která odpovídají již schválenému typu vozidla (povolení k uvedení vozidla na trh).

Povolení typu vozidla a/nebo vozidla je platné pro definovanou oblast použití, tj. síť nebo sítě v jednom nebo více členských státech, kde lze vozidlo používat. Při změnách oblasti použití (rozšíření oblasti použití) je nutné další povolení.

Při schvalování se posuzuje naplnění požadavků předpisů EU při zohlednění příslušných technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) a soulad s národní legislativou.

Žadatelem může být železniční podnik, provozovatel infrastruktury, výrobce, vlastník nebo držitel vozidla či jimi pověřená osoba na základě plné moci.Společná bezpečnostní metoda CSM

Postup při podání žádosti

Žadatelé postupují v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel a související pokyny ERA, které poskytují informace o právních předpisech, procesu podávání žádostí a o tom, co se od žadatele požaduje.

Veškeré žádosti o povolení vozidla a/nebo typu vozidla se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím jednotného kontaktního místa, tj. na portálu One-Stop Shop (OSS). To zahrnuje vozidla a/nebo typy vozidel, které mají být poprvé schváleny (v případě nové konstrukce), změny již schválených vozidel a typů vozidel, rozšíření oblasti použití, vozidla odpovídající již schválenému typu a obnovené povolení typu vozidla. Žádosti a přiložená dokumentace musí být předávány v českém jazyce

V případě podání žádosti o schválení vozidel a/nebo typů vozidel určených pro provoz pouze na území České republiky, si může žadatel vybrat, zda posuzujícím orgánem má být Drážní úřad nebo Agentura Evropské unie pro železnice. V případě vozidel a/nebo typů vozidel provozovaných ve více státech Evropské unie je posuzovatelem této žádosti automaticky Agentura Evropské unie pro železnice.

Žadatelé mohou také zažádat o přípravnou komunikaci („pre-engagement“), která je pro žadatele volitelná. Přípravná komunikace zahrnuje formální výměny informací mezi žadatelem, povolujícím subjektem, dotčenými nestátními subjekty a dalšími zúčastněnými stranami před skutečným předložením žádosti o povolení. To umožňuje žadateli získat od schvalujícího subjektu stanovisko k přístupu navrženému žadatelem v rané fázi procesu. I pro tuto přípravnou komunikaci jsou uplatňovány poplatky stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 ve znění novelizovaného nařízení 2021/1903 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a musí být prováděna výhradně přes One-Stop Shop.

Poplatky

Pro povolení vozidla ve shodě s povoleným typem vozidla platí v případě, že orgánem vydávajícím povolení je Drážní úřad, pevné sazby v závislosti na typu vozidla. Sazby upravuje zákon  č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, položka 59.

V případě, že je vydávajícím orgánem ERA, jsou poplatky staveny hodinovou sazbou v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 ve znění novelizovaného nařízení 2021/1903 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady.

V souladu s ustanovením článku 8 bodu 2 Prováděcího nařízení Komise (EU) č.  2018/764 ze dne 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady je za každou hodinu práce jednoho zaměstnance Drážního úřadu vykonávajícího činnosti pro Agenturu Evropské unie pro železnici stanovena stanovena s účinností od 1.1.2024 částka 103 EUR pro nově podané žádosti. Žádosti podané před tímto datem, které jsou již v procesu posuzování ze strany DÚ, budou zpoplatněny původní sazbou 40,02 EUR.  Poplatek se týká oblasti posuzování žádosti o povolení k uvedení vozidel na trh, o povolení k uvedení typů vozidel na trh a žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti dopravce.

Zkušební provoz

Podmínky pro provádění zkušebního provozu stanovuje §49k zákona o dráhách.

Zkušební provoz  Drážní úřad povolí u vozidla, u něhož nebylo dosud vydáno povolení k uvedení na trh, za předpokladu, že nedojde k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, a je-li to nezbytné z důvodu

  • ES ověření subsystému kolejová vozidla nebo subsystému palubní řízení a zabezpečení, z něhož je drážní vozidlo tvořeno, nebo
  • ověření technické kompatibility subsystému kolejová vozidla a subsystému palubní řízení a zabezpečení, z nichž je drážní vozidlo tvořeno, v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem, nebo
  • ověření technické kompatibility subsystému tvořícího drážní vozidlo s dráhou celostátní nebo regionální, na níž má být provozováno, v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společnou bezpečnostní metodu, technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem.
Název dokumentu Ke stažení
Žádosti o zkušební provoz - formulář Dokument (Word)

Vydaná rozhodnutí

Všechna rozhodnutí navazující na žádost o povolení typu vozidla nebo vozidla lze nalézt v aplikaci One-Stop Shop (OSS). Žadatel má přístup pouze k informacím týkajících se jeho vlastních žádostí.

Po schválení jsou informace o typu vozidla veřejně dostupné prostřednictvím Evropského registru povolených typů vozidel (ERATV).

Některé dokumenty tvořící součást schvalovacího procesu jsou také veřejně dostupné prostřednictvím databáze interoperability a bezpečnosti Evropské železniční agentury (ERADIS)