ÚvodPotřebuji si vyříditŘízení drážních vozidel

Řízení drážních vozidel

Způsobilost k řízení drážních vozidel

 • Odborná způsobilost osob řídících drážní vozidlo se řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidlo se posuzuje dle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla (§ 45 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 • Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou jen osoby s platnou licencí strojvedoucího a platným osvědčením strojvedoucího (§ 46b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

Drážní úřad ověřuje

 • všeobecnou odbornou způsobilost k získání licence strojvedoucího
 • odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce nebo dráze místní
 • odbornou způsobilost k získání průkazu způsobilosti k řízení lanové dráhy

Drážní úřad vydává

 • licenci strojvedoucího
 • průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce nebo dráze místní
 • průkaz způsobilosti k řízení lanové dráhy

Strojvedoucím se může stát každá osoba, která:

 • dosáhla 20 let věku;
 • dosáhla minimálního stupně vzdělání (ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření);
 • je spolehlivá k řízení drážního vozidla, tj. osoba nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s řízením, nebo jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k řízení a osobě žadatele je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při řízení drážního vozidla a které nebyl soudem uložen trest zákazu činnosti spočívající v řízení);
 • je tělesně i duševně způsobilá k řízení drážního vozidla;
 • absolvovala předepsané školení - kurz všeobecné odborné způsobilosti u akreditovaného školicího střediska k získání licence strojvedoucího resp. absolvovala výuku odborných teoretických znalostí, výcvik v opravně hnacích vozidel a jízdní výcvik k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce nebo dráze místní;
 • úspěšně složila zkoušku u Drážního úřadu;
 • uhradila Drážnímu úřadu správní poplatek;
 • po získání licence strojvedoucího absolvovala kurz zvláštní odborné způsobilosti u akreditovaného školicího střediska k získání osvědčení strojvedoucího;
 • úspěšně složila zkoušku u dopravce ze zvláštní odborné způsobilosti

Kontakty na pracovníky oddělení způsobilosti osob

Vedoucí oddělení
Ing. Lukáš Verner, tel. 602 668 934, e-mail verner@ducr.cz

Průkazy způsobilosti k řízení drážních vozidel / lanové dráhy
Jana Bečvářová, tel. 602 149 925, e-mail becvarova@ducr.cz

Licence strojvedoucího
Radka Machalická, tel. 602 669 176, e-mail machalicka@ducr.cz

Zkoušky strojvedoucích
Mgr. Martin Prudký, tel. 702 248 643, e-mail prudky@ducr.cz

Monitoring licencí strojvedoucích
PhDr. Jan Bitter, tel. 606 292 707, e-mail bitter@ducr.cz

Akreditace školících středisek