ÚvodPotřebuji si vyříditECM (Údržba vozidel)

ECM (Údržba vozidel)

Základní informace

  • Každé železniční vozidlo, provozované na síti Společenství, má v registru vozidel uveden vedle názvu vlastníka a držitele také název subjektu odpovědného za údržbu (ECM), neboli v souladu se zněním § 43b zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, tzv. „osobu zabezpečující údržbu“ drážního vozidla.
  • Úlohu ECM popisuje odst. 2 článku 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic, takto:

Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a provozovatelů infrastruktury za bezpečné provozování vlaku, subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby vozidla, za jejichž údržbu je odpovědný, byla v bezpečném provozuschopném stavu.

Za tímto účelem pro ně zřídí systém údržby, jehož prostřednictvím:

  • zajišťuje, aby byla vozidla udržována v souladu s dokumentací pro údržbu každého vozidla a s platnými požadavky včetně příslušných ustanovení TSI;
  • zavádí nezbytné metody hodnocení a posuzování rizik stanovené v CSM;
  • zajišťuje, aby jeho subdodavatelé prováděli opatření k usměrňování rizik tím, že použijí CSM pro sledování a aby tak bylo i stanoveno ve smlouvách, které budou sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního bezpečnostního orgánu;
  • zajišťuje zpětnou vysledovatelnost činností údržby.

Od 16. červnu 2022 musí být v souladu s článkem 15 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 všechny osoby zabezpečující údržbu drážních vozidel k této činnosti certifikovány.

Úloha Drážního úřadu v oblasti vydávání osvědčení ECM

  • Drážnímu úřadu jako vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu byla Ministerstvem dopravy svěřena působnost v oblasti udělování osvědčení podle Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011.
  • Drážní úřad tak z pohledu evropské legislativy plní úlohu certifikačního orgánu (CB – certification body) pro ECM, jeho mezinárodní identifikační číslo je CZ/30/0021/0001.
  • Přehled všech certifikačních orgánů pro ECM v Evropě, stejně jako přehled všech vydaných osvědčení pro ECM a funkce údržby (FÚ) najdete v databázi ERADIS na adrese: https://eradis.era.europa.eu/