ÚvodPotřebuji si vyříditECM (Údržba vozidel)Udělení/změna osvědčení ECM a FÚ

Udělení/změna osvědčení ECM a FÚ

Postup pro získání, změnu či obnovení osvědčení ECM a/nebo FÚ

  1. Nastavte ve Vaší společnosti systém údržby potřebného rozsahu a řádně jej popište ve svých interních předpisech. Vyplňte si tabulku "Přehled plnění požadavků" přílohy II Prováděcího nařízení 2019/779, kde uvedete odkazy na konkrétní ustanovení svých předpisů, která popisují plnění jednotlivých relevantních požadavků přílohy II Prováděcího nařízení 2019/779.
  2. Po úspěšném dokončení Přehledu plnění požadavků přílohy II Prováděcího nařízení 2019/779, který bude hlavním podkladem při následném certifikačním auditu, vyplňte a zašlete Drážnímu úřadu Žádosti o osvědčení ECM a/nebo FÚ, ke kterým přiložte všechny nezbytné přílohy dle Metodického pokynu pro získání, změnu, nebo obnovení Osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu železničních kolejových vozidel a Osvědčení pro funkce údržby (osvědčení SOÚ a FÚ).
  3. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení v dané věci. V případě, že žádost spolu s předloženými náležitostmi bude kompletní, nařídí Drážní úřad ústní jednání. V případě nekompletnosti žádosti a předložených podkladů Drážní úřad dané řízení přeruší současně s výzvou k odstranění nedostatků.
  4. Jakmile je žádost úplná, bude žadateli odesláno oznámení o zahájení správního řízení a začíná běžet čtyřměsíční lhůta (viz článek 7 odst. 5 Prováděcího nařízení 2019/779) pro vlastní posouzení žádosti. V případě kladného výsledku bude uděleno požadované osvědčení.
  5. V závěru certifikačního auditu obdržíte protokol, kde budou mj. uvedeny případné nedostatky, které je nutné odstranit, aby mohl být proces udělení osvědčení dokončen. Pokud půjde o závady s delší potřebnou dobou na odstranění, bude správní řízení přerušeno.
  6. Po obdržení zprávy o odstranění zjištění certifikačního auditu zpracuje Drážní úřad Zprávu z auditu vydá drážní úřad žadateli osvědčení nebo jeho žádost zamítne (např. v případě závažných nedostatků apod.).

Formuláře a dokumenty k ECM

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu Dokument (PDF)
Žádost o osvědčení pro funkce údržby Dokument (PDF)
Přehled plnění požadavků PNK 2019 Dokument (Word)
Vzorová tabulka výkazu proběhů vozidel pro státní dozory ECM Dokument (XLS)