Zdvihací UTZ

Mezi určená technická zařízení zdvihací patří

 • jeřáby železniční
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem na drážním vozidle nebo na drážním podvozku
 • nehodové jeřáby pro drážní vozidla tramvajové dráhy
 • jeřáby a zdvihací zařízení s motorovým pohonem, nezahrnutá pod výše uvedenými odrážkami
 • jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů
 • soupravy stojanových zvedáků s motorovým pohonem na zvedání drážního vozidla
 • hříže k vyvazování podvozků drážního vozidla
 • pohyblivé pracovní plošiny na drážním vozidle, na drážním podvozku a pohyblivé pracovní plošiny nepřenosné
 • pohyblivé pracovní plošiny na silničním podvozku, určené pro činnost na trakčním vedení pod napětím

Ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích

Doklady předkládané k žádosti o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích:

 • Doklad o dosaženém vzdělání (střední s maturitní zkouškou – maturitní vysvědčení, vysokoškolské – diplom). Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o odborné praxi. Tento doklad vystaví zaměstnavatel, u něhož je nebo byl žadatel zaměstnán, doklad musí být podepsán statutárním orgánem zaměstnavatele, případně jím zmocněnou osobou (v takovém případě je nutné doložit alespoň kopii zmocnění). V případě, že žadatel má odbornou praxi jako podnikající fyzická osoba nebo v případě, že již zaměstnavatel neexistuje je nutno odbornou praxi doložit jiným věrohodným způsobem (např. živnostenským oprávněním, čestným prohlášením, pracovní smlouvou, pracovní náplní, apod.). Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o výcviku pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu. Doklad o výcviku vystaví žadateli/žadatelce osoba odborně způsobilá k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu, která prováděla výcvik žadatele. Přílohou dokladu o výcviku musí být výcvikový plán dokládající konkrétní rozsah výcviku současně s vyhodnocením jeho splnění. Dále přílohou musí být zprávy o revizích nebo protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ v provozu, provedených v rámci výcviku (nejméně jeden protokol od každého technického zařízení příslušného druhu UTZ a rozsahu činnosti). Ve zprávě o revizi nebo v protokolu o prohlídce a zkoušce musí být uvedeno, že žadatel/žadatelka se revize nebo prohlídky a zkoušky osobně zúčastnil. Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • Doklad o elektrotechnické kvalifikaci - odborné způsobilost v elektrotechnice při činnostech na UTZ v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento požadavek se nevztahuje na atestační zkoušku.
 • V případě atestační zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu.

Doklady předkládané k žádosti o vydání / rozšíření / prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích:

 1. Doklad prokazující odbornou způsobilost - dokladem je protokol o výsledku zkoušky k prokázání všeobecné odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, který byl vydán Drážním úřadem.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku (dle zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích):
 • ve výši 1000 Kč podle položky 22 písm. b) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 100 Kč podle položky 59 písm. s) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu
 • ve výši 50 Kč podle položky 22 písm. f) sazebníku správních poplatků v případě žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

 


Doklady předkládané k žádosti o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu:

 1. Čestné prohlášení o poškození, ztrátě, zničení, odcizení nebo prohlášení o jiném důvodu vedoucím k potřebě vydání duplikátu.
 2. Doklad o úhradě správního poplatku ve výši 100 Kč podle položky 16 sazebníku správních poplatků (dle zákona č. 634/2004 sb. o správních poplatcích)

Formuláře žádostí - odborná způsobilost UTZ zdvihací

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích Dokument (Word)
Žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích Dokument (PDF)
Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích Dokument (Word)
Žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ zdvihacích Dokument (PDF)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (Word)
Žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti Dokument (PDF)

Průkaz způsobilosti UTZ zdvihací

Doklady předkládané k žádosti o vydání průkazu způsobilosti UTZ zdvihacího:

 • EU prohlášení o shodě a zpráva o provozní revizi po instalaci plynového spotřebiče
 • Správní poplatek ve výši 200 Kč podle položky 59 písm. r) sazebníku správních poplatků
 • Další požadované podklady jsou specifikovány na žádosti o vydání průkazu způsobilosti UTZ zdvihací zařízení.

Formuláře žádostí - průkazy způsobilosti UTZ zdvihací

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání duplikátu průkazu způsobilosti UTZ Dokument (Word)