Opatření k zajištění bezpečnosti

Plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách

V souladu s ustanovením § 55 odst. 5  zákona o dráhách  je Drážní úřad povinen ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zpracovat plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy celostátní a drah regionálních a drážní dopravy na těchto dráhách. Opatření obsažená v plánu musí směřovat k naplnění společných bezpečnostních cílů podle předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní cíle pro železniční systém.  Tento plán Drážní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na základě této povinnosti Drážní úřad zveřejňuje plán opatření zpracovaný ve spolupráci s Ministerstvem dopravy pro roky 2023 a následující. V závislosti na výsledcích analýz nastavených a přijatých opatření u provozovatelů drah a drážní dopravy bude plán každoročně vyhodnocován a aktualizován s ohledem na naplňování společných bezpečnostních cílů stanovených na úrovni EU.