Plán kontrolní činnosti

Plán kontrolní činnosti na rok 2023 v oblasti osvědčení dopravce a systému bezpečnosti

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (dále jen „nařízení 2018/761“) ve smyslu ustanovení Přílohy I bod 2 písmeno c) nařízení 2018/761 provádí výkon státního dozoru ve smyslu podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění a nařízení 2018/761.

Drážní úřad sestavil Plán kontrolní činnosti na rok 2023 v oblasti osvědčení dopravce a systému bezpečnosti

Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu pololetí se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.