Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2017

Drážní úřad zpracoval výroční zprávu o své činnosti za rok 2017, která obsahuje informace o:

a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu společných bezpečnostních ukazatelů (dále jen „CSI“), na úrovni České republiky;

b) důležitých změnách právních předpisů týkajících se bezpečnosti železnic;

c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti a schvalování z hlediska bezpečnosti;

d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dohledu nad provozovateli infrastruktury a železničními podniky, včetně počtu a výsledků kontrol;

e) výjimkách, o nichž bylo rozhodnuto podle článku 15a;

f) zkušenostech železničních podniků a provozovatelů infrastruktury s uplatňováním příslušných CSM.

 

Celá zpráva v českém jazyce ve formátu pdf

Celá zpráva v anglickém jazyce ve formátu pdf

 

Výroční zprávy o bezpečnosti dalších členských států EU najdete zde:

https://eradis.era.europa.eu/safety_docs/AnnualReport/