ÚvodTiskové zprávyDrážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2022

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2022

Drážní úřad vydal výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích za rok 2022. Železniční sektor se v roce 2022 stabilizoval, nárůst počtu dopravců provozujících drážní dopravu na našem území, který jsme zaznamenávali v minulých letech, se zpomalil. Zvýšil se pouze o jednoho na 135. Počet provozovatelů dráhy zůstal na čísle 8. Zásadní změnou roku 2022 byla novela zákona o dráhách, která vstoupila v platnost 1. února 2022 a zavedla nové činnosti spojené s dohledem nad bezpečností drážního provozu, jako je monitoring licencí strojvedoucích a sankční systém při porušení jejich povinností.  V roce 2022 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce 16 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal odpovídající bezpečnostní opatření. Ze statistik vyplývá, že v České republice dlouhodobě přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel.

Pracovníci obou sekcí Drážního úřadu vykonali v roce 2022 celkem 912 státních dozorů zaměřených na provoz i na infrastrukturu. To je bezmála o 300 kontrol více než v předchozím roce, kdy byla činnost Drážního úřadu omezena covidovými opatřeními. Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky, které by měly vliv na ohrožení bezpečnosti železničního provozu.

„Rozsah činností, který nám ukládají evropská nařízení transponovaná do české legislativy, je velmi široký. Od února loňského roku, kdy vstoupila v platnost novela zákona o dráhách, se naplno rozběhly také schvalovací procesy spojené s jednotným osvědčením o bezpečnosti dopravce i uváděním vozidel na trh. Velkou část dopravců čekala, a ještě i čeká, obnova osvědčení o bezpečnosti. To se vydává s platností maximálně na pět let. Tyto nové žádosti se již posuzují podle přísnějších pravidel evropského nařízení, což znamená, že se důkladně prověřuje i realizace sepsaných postupů v praxi,“ vysvětluje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář vliv zásadních změn roku 2022 na činnost sektoru.

Po covidové pauze Drážní úřad znovu zaznamenal nárůst zájmu o zkoušky k získání průkazů způsobilosti k řízení drážních vozidel. V roce 2022 proběhlo 73 zkoušek k získání licence strojvedoucího s celkovým počtem 591 zkoušených a 66 % úspěšností. I přesto, že zkoušky v roce 2022 úspěšně absolvovalo o 56 strojvedoucích více, než v roce 2021, klesl meziročně celkový počet držitelů platných licencí strojvedoucích ke konci roku 2022 o 777 na 9 732 osob. Pokles v evidenci je způsoben obnovou licencí, jimž končí desetiletá platnost a část držitelů o prodloužení nepožádala. Pravděpodobně již činnost strojvedoucího nevykonávají. V evidenci naopak narostl počet žen, které jsou držitelkami licence strojvedoucího. Oproti 66 ženám v roce 2021 jich Drážní úřad ke konci roku 2022 evidoval 79. Zkoušky k získání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce vykonalo v roce 2022 celkem 119 zkoušených se 73 % úspěšností.

Vydaná výroční zpráva vychází z údajů dopravců a provozovatelů celostátních a regionálních drah i Drážního úřadu. Předkládána je vždy k 30. září Evropské železniční agentuře (ERA), která shromažďuje veškeré výroční zprávy od národních bezpečnostních úřadů členských zemí EU a využívá je k analýzám bezpečnosti a dalšímu plánování v evropském železničním prostoru.

Výroční zpráva o bezpečnosti za rok 2022 je ke stažení v sekci Výroční zprávy