ÚvodPotřebuji si vyříditInfrastruktura – činnosti dle stavebního zákona

Infrastruktura – činnosti dle stavebního zákona

Drážní úřad vykonává působnost speciálního stavebního úřadu pro stavby drah

 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • vydává stavební povolení,
 • povoluje změnu stavby před jejím dokončením,
 • nařizuje a povoluje odstranění staveb,
 • vydává souhlas se změnou v užívání staveb,
 • povoluje výjimky z obecných požadavků na výstavbu,
 • vydává společené povolení,
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • vydává kolaudační souhlasy, popř. kolaudační rozhodnutí,
 • vykonává státní stavební dozor ve věcech stavebního řádu a provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob v rozsahu stavebního zákona,
 • provádí sankční řízení ve věci porušení stavebního zákona.

Povinné formuláře stavebního úřadu dle vyhlášky 503/2006 Sb.

Název dokumentu Ke stažení
Ohlášení stavby ve Wordu Dokument (Word)
Ohlášení stavby v PDF Dokument (PDF)
Žádost o stavební povolení ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o stavební povolení v PDF Dokument (PDF)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora ve Wordu Dokument (Word)
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora v PDF Dokument (PDF)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu v PDF Dokument (PDF)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o povolení předčasného užívání stavby v PDF Dokument (PDF)
Oznámení změny v užívání stavby ve Wordu Dokument (Word)
Oznámení změny v užívání stavby v PDF Dokument (PDF)
Ohlášení odstranění ve Wordu Dokument (Word)
Ohlášení odstranění v PDF Dokument (PDF)

Nepovinné formuláře

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o prodloužení lhůty výstavby ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o prodloužení lhůty výstavby v PDF Dokument (PDF)
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení v PDF Dokument (PDF)
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o změnu stavby před jejím dokončením v PDF Dokument (PDF)
Žádost o dodatečné povolení stavby ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o dodatečné povolení stavby v PDF Dokument (PDF)
Žádost o vydání potvrzení dle § 125 ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o vydání potvrzení dle § 125 v PDF Dokument (PDF)
Žádost o opravu rozhodnutí ve Wordu Dokument (Word)
Žádost o opravu rozhodnutí v PDF Dokument (PDF)
Protokol – vzdání se práva odvolání ve Wordu Dokument (Word)
Protokol – vzdání se práva odvolání v PDF Dokument (PDF)
Zpětvzetí žádosti ve Wordu Dokument (Word)
Zpětvzetí žádosti v PDF Dokument (PDF)

Předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
 • Vyhláška č. 177/1995 Sb, kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění
 • Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury