4. železniční balíček

SAZBA ZA ZPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH ČÁSTÍ ŽÁDOSTÍ DRÁŽNÍM ÚŘADEM (MEZINÁRODNÍ ŽÁDOSTI)

V souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/764 z 2. května 2018 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich platby, Drážní úřad, jako vnitrostátní bezpečnostní orgán, si uplatňuje hodinovou sazbu € 40,02 za zpracování vnitrostátní části žádostí a souvisejícího postupu při přípravné komunikaci v případě jednotných osvědčení o bezpečnosti, povolení vozidel k uvedení na trh nebo povolení typu vozidel, vydání stanoviska na žádost o schválení traťového zařízení ERTMS a vydání dočasných povolení ke zkouškám na místě.

RATE FOR PROCESSING OF THE NATIONAL PARTS OF THE APPLICATIONS BY THE RAIL AUTHORITY (INTERNATIONAL APPLICATIONS)

In accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2018/764 of 2nd May 2018 on fees and charges payable to the European Union Agency for Railways and their conditions of payment, the Transport Authority, as a national safety authority, shall apply an hourly rate of € 40,02 for the processing of the national part of the applications and the related pre-engagement process for single safety certificates, vehicle authorisations for placing on the market or type authorisations of vehicles, issuing an opinion on the request for ERTMS track-side equipment approval and delivering temporary authorisations for on-site tests.

 

Základní informace

4. železniční balíček

Jednotlivé metodiky

Osvědčení o bezpečnosti

ECM

Drážní vozidla

Předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice

Směrnice Evropského parlametu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic

Prováděcí nařízení (EU) 2018/545, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel

Nařízení Komise (EU) 2018/761, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti

Nařízení Komise (EU) 2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/867, kterým se stanoví jednací řád odvolacího senátu (odvolacích senátů) Agentury Evropské unie pro železnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/700, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

Jednotné kontaktní místo

(One Stop Shop)

V testovacím prostředí je možné zřízení přístupu ve funkci "Žadatel" a lze v něm provádět všechny úkony OSS bez omezení.

Přístup k ostré verzi

One-Stop Shop školení

Příručka pro žadatele podávající žádost  přes One Stop Shop

Rychlý návod k OSS - Deník problémů

Rychlý návod k OSS - Jak podat žádost

 Identifikace žadatele

Příručky

Příručka pro žadatele o vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti

Příručka k pravidlům pro povolování vozidel

Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti v souvislosti s osvědčením o bezpečnosti nebo schválením z hlediska bezpečnosti

Prezentace ze setkání s dopravci

 

 

Jednotné osvědčení o bezpečnosti (setkání 26.11.2019)

Schvalování vozidel (setkání 26.11.2019)

Legislativní změny po 31.10.2020 (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Jednotné osvědčení o bezpečnosti (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Povolování vozidel na železniční síti v ČR (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Novinky v oblasti ECM (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Prezentace Ministerstva dopravy (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Zkušenosti s aplikací 4. ŽB na Slovensku (setkání 4.11.2020, MS Teams)

Otázky a odpovědi Drážní úřad (4.11.2020)

Otázky a odpovědi Dopravný úrad SK (4.11.2020)

Otázky a odpovědi Ministerstvo dopravy (4.11.2020)