Základní informace

Drážní úřad jako drážní správní úřad, je speciální stavební úřad pro stavby dráhy, rozhoduje o zabezpečení přejezdu a názvu stanice (zastávky), vydává závazné stanoviska ke stavbám v ochranném pásmu dráhy, rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, o udělení licencí pro provozování drážní dopravy, vydává osvědčení dopravce k provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních, vydává licence strojvedoucího a průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, ukládá pokuty podle stavebního zákona a zákona o dráhách, vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu a státní dozor ve věcech drah.