HISTORIE

Drážní úřad byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“) k 1. 1. 1995. Od samého začátku se s úřadem počítalo jako se správním úřadem, který bude vykonávat státní správu v oblasti drah. Jeho sídlo bylo stanoveno v Praze (sídlem je severní část historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží). Kromě toho byla zřízena oblastní pracoviště v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Břeclavi, Žatci a Letohradu. V současné době fungují pouze tři územní odbory, a to v Praze, Plzni a Olomouci. Počet zaměstnanců se díky reorganizacím postupně snižoval (například v roce 2004 pracovalo na úřadu 134 zaměstnanců, v současné době zde pracuje 113 lidí na různých pracovních místech).


Od vzniku se Drážní úřad zabýval dráhou železniční, tramvajovou, trolejbusovou, lanovou a speciální (metrem).


Od roku 2015, kdy začal platit zákon o státní službě, se Drážní úřad se stal jednou z mnoha státních institucí, které nesou označení služební úřad.


Od svého vzniku se v čele úřadu vystřídalo několik ředitelů. Prvním ředitelem Drážního úřadu byl Jaroslav Vrána, kterého ve funkci vystřídal Tomáš Stone. Po jeho odvolání byl dočasně pověřen vedením úřadu Miroslav Dvořák. Nejdéle sloužícím ředitelem Drážního úřadu byl Pavel Kodym, který byl po deseti letech ve funkci v roce 2013 vystřídán na základě rozhodnutí tehdejšího mistra dopravy Zdeňka Žáka Jiřím Hanušem. Jiří Hanuš stál v čele úřadu 10 měsíců, následně byl na tento post jmenován Jiří Kolář, který svou pozici obhájil ve výběrovém řízení a 1. 4. 2016 tak mohl být opětovně jmenován státním tajemníkem ministerstva dopravy Tomášem Čočkem jako ředitel Drážního úřadu.

 

POSLÁNÍ ÚŘADU

Činnost úřadu je stanovena příslušnými právními předpisy (zejména pak zákonem o dráhách a jeho prováděcími vyhláškami). Hlavním posláním je udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah. Mezi jeho úkoly patří zejména:


Kontrolní a dozorová činnost

 • Státní dozory ve věcech drah
 • Státní dozory ve věcech stavebního řádu
 • Kontrolní prohlídky staveb

 

Stavební činnost

 • Výkon speciálního stavebního úřadu pro stavby dráhy


Schvalovací a homologační činnost

 • Schvalování nových vozidel
 • Schvalování modernizací vozidel
 • Schvalování určených technických zařízení
 • Certifikace subjektů odpovědných za údržbu
 • Certifikace subjektů funkce údržby


Správní činnost

 • Projednávání správních řízení v prvním stupni
 • Ukládání a vybírání pokut nebo ukládání zákazu činnosti za spáchané přestupky
 • Ukládání pořádkových pokut vlastníkovi dráhy, provozovateli dráhy nebo dopravci za neuposlechnutí příkazu osoby vykonávající státní dozor


Ostatní činnosti

 • Vykonávání činnosti bezpečnostního orgánu pro provozování drah a drážní dopravy podle příslušných směrnic Evropských společenství
 • Dohled nad dodržováním povinností a práv cestujících vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a rady ES
 • Vykonávání na základě činnosti pověření „příslušného úřadu“ kompetentního podle vnitrostátních předpisů pro uplatňování RID