Novela zákona o dráhách přináší změny pro oblast železniční dopravy i činnost Drážního úřadu

Zlepšení v oblasti bezpečnosti na železnici nebo jednotné podmínky na dráze v rámci Evropské unie. To přináší novela zákona o dráhách, která začíná platit od 1. 2. 2022. Drážní úřad nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Jedním z cílů je další zvyšování bezpečnosti železnice a zlepšení podmínek pro drážní dopravu. K tomu pomůže i schválení elektronického monitoringu licence strojvedoucích, kdy bude možné efektivněji sledovat dodržování pravidel o délce směny a dobu řízení drážního vozidla.

Tisková zpráva Ministerstva dopravy: Upravený zákon o dráhách začíná platit, zlepší podmínky na české železnici

Od 1. 2. 2022 zavádí upravený zákon o dráhách několik novinek, které mají zásadní vliv na postupy schvalování vozidel a činnost provozovatelů dráhy a drážní dopravy.

Podívejme se přehledně na jednotlivé změny.

 

 1. Systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích (tzv. MLS)

Novela zákona o dráhách zavádí povinnost provozovatelů celostátní nebo regionální dráhy zajistit v elektronické podobě Drážnímu úřadu údaje od dopravců: číslo licence strojvedoucího a evropské číslo drážního vozidla s údajem o začátku a konci doby řízení daného drážního vozidla. Povinností dopravců je tyto údaje neprodleně po zahájení nebo ukončení jízdy drážního vozidla oznámit provozovateli dráhy. Drážní úřad tak nově získá přehled o tom, pro jaké dopravce a kdy strojvedoucí řídil vlaky i jak strojvedoucí dodržují pravidla odpočinku mezi směnami.

Tento systém je nazýván systém elektronického monitoringu licencí strojvedoucích. Drážní úřad tak bude mít přesný přehled o výkonu vybrané licence. Systém upozorní na překročení doby řízení drážního vozidla i na neplatnou licenci. Díky tomuto systému bude mít Drážní úřad v ruce objektivní informace, tvrdá data, která po určité době vyhodnotí. Pokud se ukáže, že strojvedoucí v době svého předepsaného odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců, bude se jednat o přijetí nějakých omezení nebo sankcí.

Výstupy ze systému budou také jedním z vodítek, na které dopravce změří Drážní úřad dozorovou činnost.

 

 

 1. Sankce pro strojvedoucí

Novela nově zavádí sankční systém pro strojvedoucí při porušení některých povinností. Jedná se o případy, kdy

 • strojvedoucí opakovaně nezastaví včas před návěstí zakazující jízdu
 • se u strojvedoucího prokáže přítomnost návykové látky
 • strojvedoucí nepředloží doklady osvědčující oprávnění řídit drážní vozidlo.
 • strojvedoucí neohlásí dojetí drážního vozidla do místa se zjednodušenou organizací drážní dopravy

Zákon již před novelizací upravoval případy, kdy je možné odebrat strojvedoucímu licenci, a to v případech, kdy strojvedoucí přestal splňovat podmínku spolehlivosti, přestal být zdravotně způsobilý, či o odnětí licence požádal. Tyto možnosti odebrání licence zůstávají v platnosti i po účinnosti novely ZoD.

 

 

 1. Převedení dvou evropských směrnic do českého práva – 4. železniční balíček

Konkrétně jde o směrnici o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a směrnici o bezpečnosti železnic. Ty jsou zaměřeny na vzájemnou propojenost železnice v evropském prostoru a její bezpečnost. Oba unijní předpisy jsou také součástí technického pilíře takzvaného čtvrtého železničního balíčku. Cílem unijní úpravy je uceleněji a přehledněji vymezit podmínky celkové kompatibility železničního systému Evropské unie, podpořit rozvoj služeb železniční dopravy v EU a zvýšit úroveň bezpečnosti na železnici. 


Technická část čtvrtého železničního balíčku stanoví základní podmínky a pravidla provozní a technické propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních, vybraných drah jiných členských států a na nich provozovaných drážních vozidel. Vymezují se například nové podmínky pro uvedení dráhy do provozu či uvedení drážních vozidel na trh.

 • Nově se pro typové schválení drážního vozidla využívá pojem „uvedení vozidla na trh“. Pokud drážní vozidlo získá povolení k uvedení na trh od Drážního úřadu nebo Evropské železniční agentury pro dráhu celostátní a regionální, nebude již vydáván samostatně průkaz způsobilosti vozidla a takové vozidlo je automaticky schváleno pro provoz na místní dráze a vlečce.
 • Nový pojem průkaz způsobilosti dráhy pokrývá stávající činnosti pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby. V rámci řízení o vydání průkazu způsobilosti dráhy Drážní úřad prověřuje, zda předložené doklady splňují požadavky na jednotlivé subsystémy a jejich vzájemné propojení.

 

 1. Status historického vozidla

Zákon nově definuje, jaké vozidlo může tento status získat. Historickým vozidlem se může stát pouze takové vozidlo, jehož výroba byla ukončena před více než 40 lety a jehož vnější vzhled a vnitřní uspořádání jsou uchovávány a udržovány ve stavu podle původní technické dokumentace.  

 

 1. Změny správních poplatků

Dochází ke změnám správních poplatků za jednotlivé správní úkony. Správní poplatky jsou uvedeny v novele zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.