Drážní úřad ve spolupráci s Ministerstvem dopravy zpracoval plán opatření k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách.

Vycházel přitom ze závěrečných zpráv o výsledcích šetření a z nich vyplývajících bezpečnostních doporučení za období od 26. 5. 2017 do 9. 1. 2023.

Opatření se týkají oblasti rizik pro cestující, rizik pro zaměstnance, rizik pro uživatele přejezdů, nepovolané osoby v oblasti dráhy i rizik pro společnost jako celek.

V oblasti řízení drážních vozidel by měla být pozornost zaměřena především na nácvik a zvládání rizikových provozních situací, které jsou definovány pěti konkrétními scénáři. K tomu by mohly být využity lokomotivní simulátory.

Provozovatelé dráhy celostátní nebo regionální a dopravci provozující drážní dopravu na těchto drahách mají za povinnost na základě těchto definovaných opatření přijmout opatření vlastní. Je nezbytné zajistit, aby výsledky vyšetřování nehod a mimořádných událostí a bezpečnostní doporučení byly průběžně využívány k přezkumu hodnocení rizik a aby byla případně přijata nápravná nebo zlepšovací opatření.

Drážní úřad bude vyžadovat zapracování informace o realizaci a vyhodnocení aktuálně platných plánů opatření každý rok do vlastní výroční zprávy o bezpečnosti provozovatele dráhy a drážní dopravy, kterou má za povinnost zaslat Drážnímu úřadu vždy nejpozději do 31. května za uplynulý kalendářní rok. Drážní úřad si také může v rámci své průběžné kontrolní činnosti vyžádat důkazy o přijetí výše uvedených opatření.

Plán bezpečnostních opatření ke stažení naleznete ZDE.

 

 

Správa železnic získala od Drážního úřadu na dalších 5 let osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.

Osvědčení je nezbytnou podmínkou pro provozování celostátní a regionální dráhy v ČR. Bez něho by na tratě Správy železnic, které čítají více než 9 350 km, nemohla vyjjet žádná drážní vozidla.

Získat osvědčení není jednoduchý proces. Posuzování desítek předložených dokumentů a prověření důkazů o fungování současného systému bezpečnosti trvalo Drážnímu úřadu šest měsíců. Podle nových předpisů se posuzují požadavky na systém bezpečnosti provozu dráhy podle evropského nařízení včetně souladu s národní legislativou.
 
DSC04911

Nové termíny zkoušek strojvedoucích na květen a červen 2023

Termíny zkoušek strojvedoucích v květnu a červnu proběhnou v budově Drážního úřadu v Praze v následujících termínech.

Terminy VOZ 5 6 2023

 Termíny naleznete také v tomto PDF.

Před zkouškou žadatel doručí na podatelnu Drážního úřadu, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 vyplněnou Žádost o ověření všeobecné odborné způsobilosti, pokud tak již žadatel neučinil v minulosti.

Žadatelé jsou při zkoušce povinni dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná a ochranná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví, resp. krajských hygienických stanic.

Prodlužování platnosti licencí strojvedoucích – upozornění pro žadatele

Drážní úřad vyřizuje žádosti o prodloužení platnosti stávajících licencí strojvedoucích v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. Doporučujeme proto, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem!

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti.

Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn ZDE.

Formuláře a návody k vyplnění stáhnete zde.

TZ: Drážní úřad 26. ledna 2023 rozhodl o zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. z důvodu finanční nezpůsobilosti. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tak pozbývají platnosti licence dopravce vydané společnosti v letech 1995 a 2009.

Podle § 28 odst. 2 písmene c) zákona o dráhách se za finančně nezpůsobilého považuje ten, kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud držitel licence přestane splňovat podmínky stanovené § 25 zákona o dráhách, mezi které patří i prokázání finanční způsobilosti, rozhodne Drážní úřad o odejmutí licence dopravce.

Řízení o odejmutí licence bylo v loňském roce na žádost společnosti přerušeno. Jindřichohradecké místní dráhy však ve stanovených lhůtách nepředložily podklady dokládající zlepšení jejich finanční situace a nebyly tak schopny prokázat, že plní podmínky způsobilosti podle zákona o dráhách,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD), která je zároveň provozovatelem úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice, ukončila provoz na svých tratích 3. října 2022, protože jí skončila pětiletá platnost osvědčení o bezpečnost provozovatele dráhy. O 14 dnů později skončila také pětiletá platnost jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce. Nyní přichází také o licenci dopravce.

Společnost JHMD požádala koncem září 2022 o vydání nového osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. V této žádosti však Drážní úřad shledal nedostatky a řízení přerušil do doby doplnění podkladů, nejpozději však do 15. 2. 2023.

Se společností JHMD je nadále vedeno řízení o odejmutí úředního povolení k provozování dráhy. O vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce JHMD nepožádaly.

Drážní úřad zahájil se společností RETROLOK s.r.o. správní řízení ve věci odejmutí Osvědčení o akreditaci k poskytování školení strojvedoucích.

Drážní úřad tak učinil na základě závěrečné zprávy Drážní inspekce o výsledcích šetření mimořádné události v železniční stanici Prosenice s následným vykolejením vlaku, ke které došlo 13. 1. 2022. Z výsledků šetření vyplývá, že akreditovaná právnická osoba, společnost RETROLOK, která poskytla strojvedoucímu vlaku Nex 43404 školení k získání zvláštní odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla, nesplnila svoji povinnost a neposkytla strojvedoucímu minimální stanovený rozsah praktické části školení.

Drážní úřad má za to, že společnost RETROLOK tak nesplňuje podmínky ustanovení § 46o, odst. 3, písm. d) zákona o dráhách pro Osvědčení o akreditaci.

TZ: Počet platných licencí strojvůdců se v posledním roce výrazně snížil

Počet platných licencí strojvedoucích se snižuje. Zatímco před rokem Drážní úřad evidoval více než 10 500 licencí, ke konci roku 2022 už jich bylo jen 9 732. Pokles je způsoben tím, že od září 2021, kdy končila platnost prvním desetiletým licencím, o prodloužení nepožádali všichni jejich majitelé. Část licencí je tak pravděpodobně neaktivních a patří těm, kteří odešli do důchodu či změnili zaměstnání. 

„Drážní úřad každoročně vydá několik stovek nových licencí strojvedoucím, kteří složí zkoušku všeobecné odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla. V roce 2022 bylo nově vydáno 393 licencí. Počet zájemců o vydání licence strojvedoucího se oproti roku 2021 sice zvýšil, ale v dlouhodobém horizontu má klesající tendenci,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Více naleznete v tiskové zprávě

Uveřejnili jsme nový seznam dopravců a seznamy provozovaných a zrušených vleček.

Drážní úřad eviduje ke konci roku 2022 celkem 135 dopravců, kteří provozují železniční dopravu na území ČR.

Mezi nimi je 105 českých dopravců,  dále 20 zahraničních dopravců a 10 zahraničních provozovatelů drážní dopravy, kteří mohou zajíždět do přechodových pohraničních stanic nebo úseků. Jejich aktualizovaný seznam najdete ZDE.

Na území ČR bylo ke konci roku 2023 provozováno 1463 vleček. Aktuální přehledy zrušených a provozovaných vleček najdete na stejném odkazu v dalších souborech PDF.

Veselé Vánoce a klidnou jízdu rokem 2023!
 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, ať jsou plné pohody a milých setkání! Do nového roku 2023 hodně zdraví, štěstí a úspěchů!
Na Drážním úřadě jsme se rozhodli, stejně jako v loňském roce, podpořit děti z dětských domovů. Proto je naše PFko pořízeno od organizace Dejme dětem šanci, která už pěknou řádku let pomocí cílených projektů ulehčuje dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života.
 
Krásný obrázek železničního přejezdu nám namalovala dvanáctiletá Anička z Dětského domova Jeseník. Hezkých obrázků od různých dětí z dětských domovů jsme obdrželi více a tento byl porotou vybrán jako nejlepší. Aničce děkujeme a ještě jednou gratulujeme.
Pomocí této kresby chceme znovu připomenout základní pravidlo bezpečné železnice, že na přejezdech je nutné respektovat signalizaci, dbát zvýšené opatrnosti při jejich přejízdění či přecházení a neriskovat! Dávejte na sebe pozor!
 
DU PF 2023

Tisková zpráva: Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti provozu drážní dopravy se musí nejen popsat, ale i realizovat

29. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci. Setkání se zúčastnili i zástupci Evropské železniční agentury (ERA) a slovenského Dopravného úradu. Drážní úřad spolu s ERA upozornil na to, že bezpečnost není jen slovo, ale je to stav, který je výsledkem aktivní práce všech složek systému. Na prvním místě při podnikání v tomto sektoru musí vždy stát bezpečnost a až na druhém ekonomika a další ukazatele.

Více v tiskové zprávě

Dnes startujeme na Facebooku předvánoční soutěž o kalendáře DÚ na rok 2023!

Drážní úřad vyhlašuje facebookovou soutěž o stolní a nástěnné kalendáře Drážního úřadu na rok 2023. V předvánoční soutěži rozdáme výhercům ve čtyřech soutěžních kolech 20 nástěnných kalendářů na téma "Drážní historie pohledem současnosti" a 20 stolních kalendářů Drážního úřadu.

Soutěžte s námi od 1.12. do 26.12.2022!

Více se dozvíte ZDE