ÚvodAktualityNový metodický pokyn k vydávání Jednotného bezpečnostního osvědčení pro dopravce

Nový metodický pokyn k vydávání Jednotného bezpečnostního osvědčení pro dopravce

Drážní úřad uveřejnil nový metodický pokyn k vydávání Jednotného osvědčení o bezpečnosti pro dopravce

Přístup k železniční infrastruktuře (mimo vlečky a místní dráhy) je povolen pouze subjektům, kteří jsou držiteli platného jednotného osvědčení o bezpečnosti. O vydání jednotného bezpečnostního osvědčení (anglicky single safety certificate) musí požádat všechny železniční podniky, které hodlají provozovat drážní dopravu na celostátní nebo regionální dráze bez ohledu na to, o jaký druh dopravy se jedná, zda osobní nebo nákladní.

Jak při žádosti o vydání či obnovení osvědčení postupovat, upravuje nově vydaný národní metodický pokyn Drážního úřadu, který vychází z prováděcího nařízení Evropské komise a souvisejících předpisů a doplňuje je. Žadatelům doporučujeme se seznámit také s aplikační příručkou Evropské agentury pro železnice, jejíž plné znění naleznete:

Cílem nového metodického pokynu je usnadnit dopravcům náročný proces podání žádosti a harmonizaci procesu hodnocení bezpečnosti, kteří žádají o nové vydání, aktualizaci nebo obnovení osvědčení o bezpečnosti.

Jednotné osvědčení o bezpečnosti dokládá, že daný subjekt zavedl systém řízení bezpečnosti a je schopen plnit své zákonné povinnosti. Osvědčení platí pro definovanou oblast provozu, tedy síť nebo sítě v rámci jednoho nebo více členských států, kde chce subjekt provozovat železniční dopravu. Všechny žádosti o jednotný bezpečnostní certifikát musí být podány elektronicky prostřednictvím One-Stop Shop (OSS).

V případě, že subjekt žádá o bezpečnostní certifikát pro provozování železniční dopravy ve více členských státech, je automaticky vydávajícím orgánem ERA. V opačném případě si může vybrat, zda posuzovatelem bude ERA nebo příslušný národní bezpečnostní úřad. Dopravce může také využít možnosti předběžné konzultace podané přes OSS, kdy před podáním vlastní žádosti si nechá ze strany bezpečnostního úřadu nebo ERA prověřit navrhované vnitřní předpisy v rámci svého systému bezpečnosti, včetně návrhů nezbytných důkazů.

Nová metodika je vypracována podle evropského vzoru a je k dispozici ZDE