Supervision Strategy

Jednou z hlavních oblastí činností Drážního úřadu je dozor, resp. dohled nad subjekty, jejichž činnost mají vliv na bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy.

Podle prováděcího nařízení EU č. 2018/761 kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012  by dozor/dohled měl být zaměřen na ty činnosti, které podle zkušeností DÚ představují nejzávažnější rizika nebo při nichž jsou tato rizika nejhůře kontrolována.

Cíle strategie dohledu: Stanovení účinných opatření pro dohled nad efektivitou systému řízení bezpečnosti, a to do doby nejméně po vydání příslušného rozhodnutí opravňujícího danou osobu vykonávat činnost provozování dráhy, resp. drážní dopravy a prosazovat tak zachování nejvyšší míry bezpečnosti v dozorované oblasti. Dohled nad tím, aby provozovatelé dráhy a drážní dopravy účinně uplatňovali systém řízení bezpečnosti částečně nebo jako celek železničního systému a správně uplatňovali příslušné CSM prostřednictvím systému řízení bezpečnosti, včetně situací, kdy provozovatel dráhy a drážní dopravy je současně subjektem odpovědným za údržbu (ECM) vlastních vozidel. Zaměření, aby subjekty zodpovědné za riziko dokázaly toto riziko přiměřeným způsobem řídit a usměrňovat.

Plan of inspection activities for 2024 in the area of safety certificates and the safety system

The Rail Authority, as a national safety authority within the meaning of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/761 of 16 February 2018 establishing common safety methods for supervision by national safety authorities after the issue of a single safety certificate or a safety authorisation pursuant to Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EU) No 1077/2012  (hereinafter referred to as "Regulation 2018/761"), carries out state supervision activities within the meaning of Annex I, point 2(c) of Regulation 2018/761 in accordance with Act 255/2012 Coll, the Inspection Act (Inspection Code) as amended and Regulation 2018/761.

The Rail Authority prepared a Plan of inspection activities for the year 2024 in the area of safety certification and the safety system.

The data given in the plan are indicative and may change and be supplemented during the semester. Entities will be given notice of a state supervision visit by the Rail Authority well in advance in accordance with Act 255/2012 Coll., the Inspection Act (Inspection Code) as amended.