Formuláře/dokumenty pro stažení – sekce provozně-technická

 

Žádost o schválení typu drážního vozidla podle § 43c
word
Žádost o schválení změny typu drážního vozidla podle § 43d
word
Žádost o zkušební provoz word
Žádost o zapsání vozidla do ERATV word / pdf
Žádost o přidělení zkratky držitele drážního vozidla word / pdf
Zachycení požadavků (Requirements Capture) – dynamický formulář xls

 

Zachycení požadavků (Requirement Capture)

Protože se ES prohlášení o ověření vztahuje k subsystému a nikoli k vozidlu, a na úrovni vozidla neexistuje žádné prohlášení, které by měl žadatel vyhotovit pro účely povolení typu vozidla nebo povolení na trh, požaduje Agentura (ERA) po žadateli zajistit, že typ vozidla nebo vozidlo vyhovuje jak požadavkům příslušného práva Unie, tak všem příslušným  vnitrostátním předpisům a rovněž splňuje základní požadavky.

 

Prohlášení, že jsou subsystémy v souladu s příslušným právem Unie a všemi vnitrostátními předpisy je však širší než certifikáty oznámeného (NoBo) / určeného (DeBo) subjektu.

 

Proto je z hlediska procesu povolování vozidel nutné předložit důkazy o dodržení postupu zachycení požadavků ze strany žadatele tak, aby se zajistilo, že na úrovni typu vozidla nebo vozidla jsou všechny příslušné požadavky splněny.

 

Drážní úřad k tomuto účelu vypracoval dynamický formulář, který bude možno použít jako důkaz k Zachycení požadavků, které je již součástí jednotného schvalovacího místa pro schvalování vozidel (One-Stop Shop).

Tento dynamický formulář (tedy dokument, který by měl být vložen do OSS jako důkaz k Zachycení požadavků) byl vypracován na základě požadavků prováděcího nařízení (EU) č. 2018/545 čl. 13 a to zejména s ohledem na odst. 3.

 

Pozn.

Protože Drážní úřad v současné době nemá žádné indicie, že by vozidla při svém návrhu, instalaci, validaci a provozu byla ovlivněna aspekty, které by nebyly zahrnuty v požadavcích příslušného práva Unie ani v příslušných vnitrostátních předpisech, má dynamický formulář v sobě implementovanou základní informaci - Žádné aspekty nebyly u daného vozidla zjištěny –  která by měla být jasným důkazem, že žadatel Zachycení požadavků řešil, nicméně vozidlo je plně pokryto svými subsystémy

- Kolejové vozidlo (RST) a

- Řízení a zabezpečení (CCS) resp. Palubní řízení a zabezpečení (CCO).

 

Pokud se aspekty najdou, dynamický formulář má k tomu nástroje včetně popisu identifikovaných nebezpečí a jejich usměrněných rizik.

 

Poznamenáváme, že dynamický formulář nebyl vytvořen k případnému vyhodnocení identifikovaných nebezpečí (k tomu slouží proces řízení rizik a zpráva posouzení bezpečnosti (ZPB)) , ale jako Prohlášení, že bylo Zachycení požadavků provedeno a že aspekty byly nebo nebyly nalezeny. Pokud aspekty nalezeny byly, je součástí tohoto procesu ZPB, o které dynamický formulář informuje.

 

Stanovení charakteru změny „Změna proběhu drážního vozidla“

LEGENDA:
SPB - subjekt pro posuzování bezpečnosti
ZPB - zpráva o posouzení bezpečnosti
PNB - prohlášení navrhovatele o bezpečnosti
CSM - nařízení (EU) č. 402/2013

Vzhledem k jednotnému posuzování „Změny proběhu drážního vozidla“, která se svým dopadem na bezpečnost dotýká rozhraní jak technické i provozní změny, Drážní úřad stanovil, že se nadále bude v těchto případech postupovat takto:

1a. Protože se jedná o technický systém, který je vždy schválen ve smyslu § 62 vyhlášky č. 173/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), bude i v tomto případě dodržen stejný pohled na danou problematiku a na změnu proběhu bude nahlíženo primárně jako na změnu technickou.

2b. Tato technická změna bude Drážním úřadem (vyjma jednoznačně odůvodnitelných odchylek deklarovaných navrhovatelem) považována za změnu významnou, tudíž je nutno na tuto změnu nasadit plnohodnotný proces řízení rizik tak, jak je popsán v příloze 1 CSM.

3c. Protože v § 62 prováděcí vyhlášky změna proběhu není definována jako zásah do konstrukce znamenající odchylku od schváleného typu, navrhovatel k dané změně dodá PNB Typ D, ZPB a zašle technické podklady této změny k doplnění původní technické dokumentace v případě, že se tyto dokumenty uložené na Drážním úřadu touto změnou mění.

Výše uvedenými kroky je vyřešena akceptace významné změny pro technický systém, na který se vztahuje schválení drážního vozidla vydaným rozhodnutím o schválení typu resp. odchylky od schváleného typu.

Tento typ změny vyvolá současně i změny v předpisové dokumentaci ECM které jsou chápány Drážním úřadem vždy jako změny provozní. V případě změny dokumentace, pokud je součástí schvalovacího procesu na Drážním úřadu, je nutno tyto změny navrhovatelem deklarovat příslušným PNB Typ D a ZPB.

2a. Uvedený změněný předpis (většinou předpis pro údržbu) je tedy nutno, vlivem výše uvedené změny, hodnotit pomocí CSM. Postup je obdobný. V daném případě však hodnotíme změnu jako provozní.

2b. Hodnotíme pouze to, co se změnilo mezi původním a novým (upraveným) předpisem.

 

 

 Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.