ÚvodPotřebuji si vyříditInfrastruktura – činnosti dle zákona o drahách

Infrastruktura – činnosti dle zákona o drahách

Hlavní činnosti

Sekce infrastruktury:

 • Rozhoduje o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi a o jeho změně
 • Stanovuje podmínky pro činnosti v ochranném pásmu
 • Rozhoduje o rozsahu a způsobu nezbytných nápravných opatření v případě nebezpečí sesuvů půdy, padání kamenů, lavin apod.
 • Zavádí zkušební provoz
 • Zjišťuje zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu na nich.
 • Nařizuje odstranění zdroje ohrožení dráhy
 • Provádí sankční řízení ve věci porušení zákona o dráhách
 • Provádí výkon státního dozoru ve věcech drah
 • Ukládá způsob a lhůtu k odstranění nedostatků zjištěných při výkonu státního dozoru ve věcech drah

Formuláře/dokumenty pro stažení – činnosti sekce infrastruktury dle zákona o dráhách

Název dokumentu Ke stažení
Žádost o vydání závazného stanoviska pro umístění, povolení, ohlášení stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy Dokument (Word)
Žádost o vydání souhlasu s prováděním hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, provozováním střelnic, skladováním výbušnin, nebezpečných odpady a zřizováním světelných zdrojů v ochranném pásmu dráhy Dokument (Word)
Žádost o vydání závazného stanoviska pro kolaudaci stavby zasahující z části do obvodu dráhy nebo do ochranného pásma dráhy Dokument (Word)

Předpisy

Zákon 266/1994 Sb. o dráhách

 • Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
 • Vyhláška 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti drah a drážních vozidel
 • Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797/EU ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (konsolidované znění),
 • Prováděcí nařízení komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009
 • Nařízení komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii
 • Nařízení komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Nařízení komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
 • Nařízení komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie
 • Nařízení komise (EU) č. 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů "Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii.