Rozhodnutí - stavebního povolení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona
s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

N o v é M ě s t o ; Ž i ž k o v ; K a r l í n ; H o l e š o v i c e ; L i b e ň ;
V y s o č a n y , o b e c P r a h a
“M o d e r n i z a c e a d o s t a v b a
Ž S T P r a h a M a s a r y k o v o n á d r a ž í “

 

Celý článek ve formátu PDF.

 

Vyvěšeno: 25.11.2022
Sejmuto: 09.12.2022
Číslo jednací: DUCR-71594/22/Lj
Zodpovídá: Veronika Bednářová