Oznámení - "Optimalizace trati Karlštejn - Beroun"

Vytisknout
Kategorie: Úřední deska Zpět

I. INFORMACE DLE UST. §9B ODST. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB.
II. OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU


I. Informace dle ustanovení § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen „zákon EIA“)
pro stavbu dráhy:

“Optimalizace trati Karlštejn - Beroun“

Spolu s oznámením o zahájení řízení je podle ustanovení „zákona EIA“, zveřejněna žádost o vydání stavebního povolení a následující informace:

Stavební záměr „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo), optimalizace a rekonstrukce liniové stavby železniční sítě v rámci výstavby III. tranzitního koridoru Praha-Plzeň-Cheb“, byl posouzen v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Pro záměr bylo Ministerstvem životního prostředí ČR dne 23. dubna 2021 vydáno, dle zákona EIA, souhlasné závazné stanovisko pod č.j.: MZP/2021/550/496. Dokumenty pořízené v průběhu posuzování jsou v souladu s § 16 odst. 3 zákona EIA, vyvěšeny v elektronické podobě a případně lze o seznámení požádat u správního orgánu, který výše uvedené stanovisko vydal

(Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, www.mzp.cz, info@mzp.cz).

Veřejnost může v tomto řízení v souladu s § 9c odst. 1 zákona EIA uplatňovat připomínky k záměru, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona EIA na úřední desce Drážního úřadu, přičemž dnem zveřejnění se rozumí den vyvěšení této informace. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Pokud se v souladu s § 9c odst. 3 zákona EIA podáním písemného oznámení přihlásí do 30 dnů od zveřejnění obec dotčená záměrem nebo dotčená veřejnost podle § 3 písm. i) bod 2 zákona EIA, (tj. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění tohoto oznámení, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, přičemž podpisy musí být doloženy na podporující listině splňující náležitosti § 9e zákona EIA), stává se též účastníkem stavebního řízení.

II. Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah, podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen “stavební zákon“), obdržel dne 28. dubna 2022 žádost stavebníka,

společnosti
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, IČ:70994234,
zastoupené společností

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha, IČ:45271895
o stavební povolení pro stavbu dráhy:

“ Optimalizace trati Karlštejn - Beroun“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 27.05.2022
Sejmuto: 27.06.2022
Číslo jednací: 29876/22/Bd
Zodpovídá: Veronika Bednářová