Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu úřadu

 

Vyřizování stížností se řídí dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a metodickou pomůckou Ministerstva vnitra k vyřizování stížností podle správního řádu.
Dotčené osoby mají právo obracet se na Drážní úřad se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance Drážního úřadu (úředních osob) nebo proti postupu Drážního úřadu (správního orgánu), není-li poskytnut jiný prostředek ochrany (odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení, podnět k učinění opatření proti nečinnosti). Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.