Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnance nebo proti postupu úřadu

 

Vyřizování stížností se řídí dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a metodickou pomůckou Ministerstva vnitra k vyřizování stížností podle správního řádu.
Dotčené osoby mají právo obracet se na Drážní úřad se stížnostmi proti nevhodnému chování zaměstnance Drážního úřadu (úředních osob) nebo proti postupu Drážního úřadu (správního orgánu), není-li poskytnut jiný prostředek ochrany (odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení, podnět k učinění opatření proti nečinnosti). Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání v DÚ

 

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl s účinností od 1. července 2015 v určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v DÚ.
Prošetřovatelem je osoba, která přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Úkolem prošetřovatele je tedy v souladu s příslušnými ustanoveními předmětného nařízení vlády zejména kontrolovat obsah schránky pro příjem oznámení v listinné podobě (schránka je umístěna u vstupních dveří DÚ) a obsahu e-mailové schránky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), a to každý pracovní den, dále pak přijímat oznámení, evidovat a prošetřovat je a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření.
Samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci DÚ, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.

Shora uvedený postup lze využít rovněž pro podávání a příjem oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice 2019/1937“).

Upozorňujeme, že uvedená zvláštní schránka i elektronická adresa jsou určeny výhradně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Drážním úřadu nebo v jiném služebním úřadu nebo oznamujícími osobami ve smyslu směrnice 2019/1937. Slouží tedy zejména vnitřním potřebám Drážního úřadu. Nejste-li státním zaměstnancem zařazeným v Drážním úřadu nebo v jiném služebním úřadu nebo oznamující osobou ve smyslu směrnice 2019/1937 a máte-li zájem obrátit se elektronickou cestou na Drážní úřad, využijte adresy elektronické podatelny Drážního úřadu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Listinná podání pak směřujte na podatelnu Drážního úřadu.