Odborná způsobilost ve svařování a defektoskopii

Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, která vyšla v částce 4/2012 Sb. pod č. 16/2012 Sb., neuvádí ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek ve svařování a defektoskopii.

Vzhledem k legislativním změnám tedy přestávají platit Oznámení Drážního úřadu ve Věstnících dopravy: č. 26 z 29. prosince 1995 (č.j. 10992/95-DÚ) č. 4 z 25. února 1997 (č.j. 2-336/97-DÚ) č. 1 z 13. ledna 1998 (č.j. 2-6142/97-DÚ) č. 19 z 19. září 2000 (č.j. 2-5604/00-DÚ)

Případné ověřování odborné způsobilosti fyzických osob v oblasti svařování a defektoskopie se může řídit příslušnými interními předpisy jednotlivých provozovatelů dráhy a drážní dopravy.

(Vyřizuje: Ing. Kec, č.j.: DUCR-11422/12/Kz, tel.: 9722 41834, l. 312)