Žádost o vydání Průkazu způsobilosti dráhy

 

Průkaz způsobilosti dráhy vydává Drážní úřad podle § 49d a v návaznosti na § 49f novelizovaného zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších změn. Tento dokument podle novelizovaného znění zákona o dráhách platného od 1. 2. 2022 nahrazuje dosavadní Kolaudační rozhodnutí o ověření způsobilosti k užívání dráhy. Průkaz způsobilosti dráhy je Povolením k uvedení pevných zařízení do provozu podle článku 18 směrnice o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 2016/797, ve znění pozdějších předpisů.

 

Celý článek v PDF

 

Vzor žádosti o Povolení k uvedení pevných zařízení do provozu – Průkazu způsobilosti dráhy word
Formulář Analýza použitelnosti Technických specifikací interoperability              
xls
Vzor ES prohlášení o subsystému word
Číslování ES prohlášení word
Vzor Soubor podkladů pro oznámení neuplatnění TSI v českém jazyce word
Názvy kapitol podle závazné šablony a vzorový překlad názvů TSI pro vytvoření anglické verze Souboru podkladů  
word