Formuláře/dokumenty pro stažení - sekce provozně-technická

 

Seznam uznaných nezávislých subjektů pro posuzování pro změny železničního systému
pdf
Zpráva o posouzení bezpečnosti - osnova pdf
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ A  word
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ B word
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ C word
Prohlášení navrhovatele o bezpečnosti typ D word
Tabulka doporučených stupňů významnosti technické změny word
Tabulka doporučených stupňů významnosti provozní změny word
Příklady jednotlivých kategorií změn word
Deklarovaná změna word
Metodický pokyn k nařízení 402 pdf

 

DVI a.s. - subjekt pro posuzování provozních a organizačních změn

Upozorňujeme navrhovatele (zejména provozovatele dráhy, provozovatele drážní dopravy a subjekty pro údržbu), že dne 27.4.2018 byl Drážním úřadem uznán subjekt pro posuzování bezpečnosti pro provozní a organizační změny fy DVI a.s.

Od 3.5.2018 již ke každé významné změně v oblasti provozních a organizačních změn musí navrhovatel, v případě že mění dokumentaci, na základě které mu bylo Drážním úřadem vydáno bezpečnostní osvědčení/autorizace nebo certifikát ECM (toto se týká i necertifikovaných ECM) aplikovat CSM v plném rozsahu.

 

Oprava formulace závěrečného stanoviska ve zprávách o posouzení bezpečnosti

S ohledem na správný výklad a smysl závěru každé zprávy posouzení bezpečnosti se zachováním právního i faktické smyslu celé problematiky, žádáme všechny subjekty pro posuzování bezpečnosti, kteří jsou uznáni nebo akreditováni na území ČR, aby nadále do svých zpráv o posouzení bezpečnosti - ve svých závěrech - používaly (samozřejmě v případech kdy posuzovaný subjekt vyhoví všem požadavkům) následující standardizovaný závěr:

Konstatuji, že na základě nezávislého posouzení byla u návrhu změny prokázána shoda s bezpečnostními požadavky. Proces požadovaný Nařízením (EU) č. 402/2013 byl dodržen.

 

Výklad pojmu „projekt v pokročilé fázi rozvoje“ v podmínkách staveb

Za okamžik, kdy se projekt stává projektem v pokročilé fázi rozvoje, lze považovat:

  • uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo
  • uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo obdobné dokumentace (např. dokumentace k žádosti o územní souhlas dle § 15 vyhlášky 503/2006 Sb.), v případě vlivu aplikace nových TSI na územní projednání.

 

Správná aplikace nařízení o CSM pro provozní a organizační změny k žádosti o OSD

Vzhledem k množícím se případům, kdy žadatelé zejména při žádosti o vydání OSD, části B ve svém procesu aplikace nařízení 402/2013 vyhodnocují jako změnu „sebe sama“, tzn. přímo vstup samotného dopravce (RU) do železničního sektoru, upozorňujeme, že takto pojaté hodnocení bezpečnosti je nepřijatelné.

Správný postup pro hodnocení rizik je následující:

Hodnocení bezpečnosti se vždy musí opírat o změnu. V daném případě, se jedná téměř vždy o provozní resp. organizační změnu v předpisové oblasti.

Měněný předpis může obsahovat n změn, nicméně každá z nich musí být hodnocena samostatně a pokud se to týká předpisu, který je součástí předané dokumentace pro vydání OSD, pak musí být pro jednu každou změnu vypracováno prohlášení navrhovatele o bezpečnosti (PNB) odpovídající charakteru posouzené změny (PNB Typ A, B, C, D) .

Dále je třeba si uvědomit (viz zde uveřejněný graf procesu řízení rizik), že organizační změny mohou nabývat různých variant:

  • organizační změna nemá dopad na provozní postupy a postupy údržby a nemá dopad na bezpečnost,
  • organizační změna nemá dopad na provozní postupy a postupy údržby, ale má dopad na bezpečnost,
  • organizační změna má dopad na provozní postupy a postupy údržby a má dopad na bezpečnost,
  • organizační změna má dopad na provozní postupy a postupy údržby, ale nemá dopad na bezpečnost,

a proto pro organizační změny musí být PNB vypracováno jak pro dopad na provozní postupy a postupy údržby, tak na bezpečnost.

 

Společná bezpečnostní metoda pro hodnocení a posuzování rizik

Drážní úřad oznamuje že dne 13. 7. 2015 došlo k novelizaci prováděcího nařízení (EU) č. 402/2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik prováděcím nařízením (EU) 2015/1136, které vstoupilo v platnost dne 3. 8. 2015.
Konsolidovaná verze nařízení EU č. 402/2013 a nařízení 2015/1136 je zveřejněna na http://eur-lex.europa.eu pod kódem 02013R0402-20150803.

 

Oznámení Drážního úřadu o platnosti subjektů pro posuzování

Drážní úřad tímto upravuje platnost uznání subjektům pro posuzování vydávaném k Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 (dále jen nařízení 352/2009), která byla definována Oznámením o prodloužení platnosti uznání subjektů pro posuzování bezpečnosti podle Nařízení Komise (EU) č. 352/2009 zveřejněním na webu DÚ dne 7. 4. 2014 následovně:

Na základě Nařízení Komise (EU) č. 402/2013 čl. 2, odst. 6, bude Drážní úřad akceptovat Zprávy o posouzení bezpečnosti vypracované jím uznanými subjekty pro posuzování k nařízení 352/2009 i po 21. květnu 2015 za předpokladu, že navrhovatel doloží důkaz o tom, že se v daném případě jedná o projekt, který je k 21. květnu 2015 v pokročilé fázi vývoje podle čl. 2, písm. t), směrnice 2008/57/ES.
Pro jakékoli své další aktivity musí subjekt pro posuzování již získat uznání nebo akreditaci, tak jak to požaduje nařízení (EU) č. 402/2013.

 

Oznámení Drážního úřadu o uznávání subjektů pro posuzování

Drážní úřad oznamuje, že na základě přímé aplikovatelnosti Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (dále jen „nařízení“) je subjektem pro uznávání Subjektů pro posuzování podle Článku 7, písm. b) nařízení.
Od 12. 1. 2015 lze na Drážní úřad podávat žádosti o uznání Subjektu pro posuzování pro změny technické, provozní i organizační železničního systému.
Na základě žádosti budou žadatelům o uznání předány instrukce a požadavky, které Drážní úřad jako Subjekt pro uznávání považuje za nutné k vydání uznání subjektu pro posuzování. Dále je nutno počítat s tím, že samotný proces schvalování si vyžádá min. 14 pracovních dní od doručení požadované dokumentace a s minimálně jednou návštěvou hodnotitelů bezpečnosti Drážního úřadu v sídle žadatele o uznání.

 

Proces řízení rizik (ŘR)

Aktualizovaný dokument „Příklad popisu aplikace „Procesu řízení rizik (ŘR) navrhovatelem“, který je rozšířen o postup pro stanovení organizačních změn dle nař. EU č. 402/2013 čl.2, odst.2.

Celý článek v PDF

 

Vnitřní proces navrhovatele při předávání analýzy rizik

Vzhledem ke stávající aplikaci CSM při kolaudování staveb v rámci fází V-diagramu CENELEC, s ohledem na nejasné stanovení priorit při procesu hodnocení výsledků posuzování NoBo/DeBo v závislosti na hodnocení bezpečnosti, Drážní úřad rozpracoval obecně platné kroky vztahu postupného předávání resp. doplňování rizik. Jedná se o to, aby vnitřní proces řízení rizik navrhovatelem vždy pokrýval všechny fáze V-diagramu a byl synchronizován s postupy všech výše uvedených hodnotících subjektů (SPB, NoBo, DeBo, DÚ).

Proces je uveden v následující příloze v PDF.

 

Stanovení charakteru změny „Změna proběhu drážního vozidla“

LEGENDA:
SPB - subjekt pro posuzování bezpečnosti
ZPB - zpráva o posouzení bezpečnosti
PNB - prohlášení navrhovatele o bezpečnosti
CSM - nařízení (EU) č. 402/2013

Vzhledem k jednotnému posuzování „Změny proběhu drážního vozidla“, která se svým dopadem na bezpečnost dotýká rozhraní jak technické i provozní změny, Drážní úřad stanovil, že se nadále bude v těchto případech postupovat takto:

1a. Protože se jedná o technický systém, který je vždy schválen ve smyslu § 62 vyhlášky č. 173/1995 Sb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), bude i v tomto případě dodržen stejný pohled na danou problematiku a na změnu proběhu bude nahlíženo primárně jako na změnu technickou.

2b. Tato technická změna bude Drážním úřadem (vyjma jednoznačně odůvodnitelných odchylek deklarovaných navrhovatelem) považována za změnu významnou, tudíž je nutno na tuto změnu nasadit plnohodnotný proces řízení rizik tak, jak je popsán v příloze 1 CSM.

3c. Protože v § 62 prováděcí vyhlášky změna proběhu není definována jako zásah do konstrukce znamenající odchylku od schváleného typu, navrhovatel k dané změně dodá PNB Typ D, ZPB a zašle technické podklady této změny k doplnění původní technické dokumentace v případě, že se tyto dokumenty uložené na Drážním úřadu touto změnou mění.

Výše uvedenými kroky je vyřešena akceptace významné změny pro technický systém, na který se vztahuje schválení drážního vozidla vydaným rozhodnutím o schválení typu resp. odchylky od schváleného typu.

Tento typ změny vyvolá současně i změny v předpisové dokumentaci ECM které jsou chápány Drážním úřadem vždy jako změny provozní. V případě změny dokumentace, pokud je součástí schvalovacího procesu na Drážním úřadu, je nutno tyto změny navrhovatelem deklarovat příslušným PNB Typ D a ZPB.

2a. Uvedený změněný předpis (většinou předpis pro údržbu) je tedy nutno, vlivem výše uvedené změny, hodnotit pomocí CSM. Postup je obdobný. V daném případě však hodnotíme změnu jako provozní.

2b. Hodnotíme pouze to, co se změnilo mezi původním a novým (upraveným) předpisem.

 

 

Jednotlivé metodiky jsou k dispozici zde.