Drážní úřad odejmul licenci dopravce společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

Drážní úřad 26. ledna 2023 rozhodl o zrušení oprávnění k provozování drážní dopravy společnosti Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. z důvodu finanční nezpůsobilosti. Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tak pozbývají platnosti licence dopravce vydané společnosti v letech 1995 a 2009.

Podle § 28 odst. 2 písmene c) zákona o dráhách se za finančně nezpůsobilého považuje ten, kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném nebo penále na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Pokud držitel licence přestane splňovat podmínky stanovené § 25 zákona o dráhách, mezi které patří i prokázání finanční způsobilosti, rozhodne Drážní úřad o odejmutí licence dopravce.

Řízení o odejmutí licence bylo v loňském roce na žádost společnosti přerušeno. Jindřichohradecké místní dráhy však ve stanovených lhůtách nepředložily podklady dokládající zlepšení jejich finanční situace a nebyly tak schopny prokázat, že plní podmínky způsobilosti podle zákona o dráhách,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (JHMD), která je zároveň provozovatelem úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice, ukončila provoz na svých tratích 3. října 2022, protože jí skončila pětiletá platnost osvědčení o bezpečnost provozovatele dráhy. O 14 dnů později skončila také pětiletá platnost jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce. Nyní přichází také o licenci dopravce.

Společnost JHMD požádala koncem září 2022 o vydání nového osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy. V této žádosti však Drážní úřad shledal nedostatky a řízení přerušil do doby doplnění podkladů, nejpozději však do 15. 2. 2023.

Se společností JHMD je nadále vedeno řízení o odejmutí úředního povolení k provozování dráhy. O vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce JHMD nepožádaly.

Drážní úřad zahájil se společností RETROLOK s.r.o. správní řízení ve věci odejmutí Osvědčení o akreditaci k poskytování školení strojvedoucích.

Drážní úřad tak učinil na základě závěrečné zprávy Drážní inspekce o výsledcích šetření mimořádné události v železniční stanici Prosenice s následným vykolejením vlaku, ke které došlo 13. 1. 2022. Z výsledků šetření vyplývá, že akreditovaná právnická osoba, společnost RETROLOK, která poskytla strojvedoucímu vlaku Nex 43404 školení k získání zvláštní odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla, nesplnila svoji povinnost a neposkytla strojvedoucímu minimální stanovený rozsah praktické části školení.

Drážní úřad má za to, že společnost RETROLOK tak nesplňuje podmínky ustanovení § 46o, odst. 3, písm. d) zákona o dráhách pro Osvědčení o akreditaci.

Počet platných licencí strojvůdců se v posledním roce výrazně snížil

Počet platných licencí strojvedoucích se snižuje. Zatímco před rokem Drážní úřad evidoval více než 10 500 licencí, ke konci roku 2022 už jich bylo jen 9 732. Pokles je způsoben tím, že od září 2021, kdy končila platnost prvním desetiletým licencím, o prodloužení nepožádali všichni jejich majitelé. Část licencí je tak pravděpodobně neaktivních a patří těm, kteří odešli do důchodu či změnili zaměstnání. 

„Drážní úřad každoročně vydá několik stovek nových licencí strojvedoucím, kteří složí zkoušku všeobecné odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla. V roce 2022 bylo nově vydáno 393 licencí. Počet zájemců o vydání licence strojvedoucího se oproti roku 2021 sice zvýšil, ale v dlouhodobém horizontu má klesající tendenci,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu

Zájemci o licenci strojvedoucího skládají teoretickou zkoušku na Drážním úřadě, která prověřuje jejich znalosti v písemné i ústní formě. Jen 7 z 10 uchazečů uspěje na první pokus. Uchazeči musí složit zkoušku nejpozději do 1 roku od absolvování výcvikového kurzu v akreditovaném středisku a mají maximálně 3 pokusy.

Od října roku 2021 byla prodloužena platnost více než dvěma tisícům licencí, pro letošní rok se předpokládá, že o prodloužení požádá dalších 2400 strojvedoucích.

Postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti provozu drážní dopravy se musí nejen popsat, ale i realizovat

29. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci. Setkání se zúčastnili i zástupci Evropské železniční agentury (ERA) a slovenského Dopravného úradu. Drážní úřad spolu s ERA upozornil na to, že bezpečnost není jen slovo, ale je to stav, který je výsledkem aktivní práce všech složek systému. Na prvním místě při podnikání v tomto sektoru musí vždy stát bezpečnost a až na druhém ekonomika a další ukazatele.

K zajištění bezpečnosti drážního provozu je nutné poskládat všechny dílky systémové skládačky, které do sebe musí zapadat. „Často se při našich státních dozorech setkáváme se situací, kdy si železniční podnik myslí, že pro naplnění požadavků evropské a národní legislativy stačí předložit předpisy se soupisy postupů směřujících k zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy. To ale rozhodně dostatečné není! Rutinou při všedních činnostech dopravců, stejně jako správců infrastruktury či subjektů odpovědných za údržbu vozidel, se musí stát soustavné zajišťování, ověřování a zvyšování bezpečnosti. Jinými slovy, teoreticky nastavené postupy je nutné také uplatňovat v každodenní praxi“, říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

„Právě praktické plnění nastavených bezpečnostních cílů a dodržování předpisů je nyní hlavním zaměřením všech našich kontrol. Ke každému požadavku souvisejícímu se systémem zajišťování bezpečnosti, který Drážní úřad v rámci procesu udělování osvědčení o bezpečnosti prověřuje, budeme vyžadovat konkrétní důkazy o tom, že žadatel skutečně pracuje v souladu s postupy nastavenými v jeho předpisech,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu.

Celý text tiskové zprávy ke stažení ZDE

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti za rok 2021

Drážní úřad uveřejnil výroční zprávu o bezpečnosti na českých železnicích v roce 2021. Počet železničních dopravců ke konci roku narostl na číslo 134, počet provozovatelů dráhy zůstal na čísle 8. V roce 2021 obdržel Drážní úřad od Drážní inspekce 17 bezpečnostních doporučení, na jejichž základě přijal odpovídající bezpečnostní opatření. Ze statistik vyplývá, že v České republice stále přetrvává vysoký počet železničních nehod, střetů na přejezdech i projetých návěstidel. Společné kroky jednotlivých subjektů železničního systému průběžně směřují k vylepšení tohoto stavu.

I přes přetrvávající omezení způsobená pandemií Covid-19 vykonal Drážní úřad v roce 2021 celkem 614 státních dozorů se zaměřením na plnění povinností dopravců, provozovatelů a vlastníků drah.

Celý text tiskové zprávy ke stažení ZDE

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad využijí průzkum mezi strojvedoucími k dalšímu zvýšení bezpečnosti

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad představili závěry dotazníkového šetření mezi strojvedoucími, které proběhlo na přelomu července a srpna tohoto roku. Do on-line průzkumu se zapojilo 2499 respondentů ze sektoru osobní i nákladní dopravy. Průzkum se zaměřil na oblasti výkonu strojvůdcovské profese, které  mohou ovlivňovat bezpečnost na železnici. Strojvedoucí upozorňují na vysokou administrativní zátěž, špatný stav části zázemí pro odpočinek a neočekávané drobné poruchy vozidel či závady na infrastruktuře. Naopak svou práci považují za zodpovědnou a atraktivní.

 

Přehled jednotlivých opatření vycházejících ze závěrů dotazníku:

1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.
2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.
3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.
4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.
5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.

 

Celý text tiskové zprávy v pdf naleznete ZDE.

Celou prezentaci k průzkumu mezi strojvedoucími naleznete ZDE.

Výsledky průzkumu přehledně.

POČET ODSTRANĚNÝCH ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ ROSTE
Drážní úřad za první pololetí letošního roku rozhodl o odstranění 35 železničních přejezdů. To je stejné množství, jako za celý rok 2019 a několikanásobek roku 2020 a 2021.

„Jsme rádi, že se počet železničních přejezdů snižuje. Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace 4. železničního koridoru bylo zrušeno 7 přejezdů,“ říká Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Celý text tiskové zprávy ke stažení v pdf

MINISTERSTVO DOPRAVY VE SPOLUPRÁCI S DRÁŽNÍM ÚŘADEM SPOUŠTÍ DOTAZNÍK PRO STROJVEDOUCÍ

Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a Dopravní vzdělávací institut spouští průzkum zkušeností a názorů strojvedoucích v ČR na podmínky výkonu jejich profese, které mohou ovlivnit bezpečnost tuzemské železnice. Má podobu anonymního on-line dotazníku, o kterém byli informováni všichni železniční dopravci. Projekt vznikl z iniciativy ministra dopravy Martina Kupky a resortní Pracovní komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

„Reagujeme tak na častější případy projetí návěsti Stůj a chceme takto získat odezvu přímo od strojvedoucích různých dopravců, které faktory podle jejich názoru ovlivňují výkon profese. Začátkem září bychom potom představili výsledky a navrhli jejich využití. Děkuji všem, kteří tento dotazník vyplní, předají nám své zkušenosti a pomůžou nám tak zlepšit pracovní prostředí tuzemské železnice,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Otázky v dotazníku byly sestaveny na základě výsledků prvotních rozhovorů se strojvedoucími. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než patnáct minut.

„Ptáme se například na délku praxe, druh dopravy, ve které jezdí, motivaci, subjektivní vnímání míry bezpečnosti či nebezpečnosti, možnosti soustředění se, stresové faktory, plánování směn nebo proškolování,“ přibližuje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

V České republice je nyní přibližně deset a půl tisíce držitelů licence pro řízení lokomotiv. Dopravci ročně vycvičí či zaškolí stovky strojvůdců. Drážní úřad taktéž každoročně dostává stovky žádostí o vydání průkazu způsobilosti, který opravňuje k řízení lokomotiv na vlečkách.

DRÁŽNÍ ÚŘAD SCHVÁLIL NÁZVY DALŠÍCH ČTYŘ ŽELEZNIČNÍCH ZASTÁVEK. TŘI Z NICH JSOU V PARDUBICKÉM KRAJI.

Síť železničních zastávek v Pardubickém kraji se dále rozšiřuje. Drážní úřad v tomto regionu schválil názvy dvou nových zastávek a jednu změnu názvu. Nová zastávka s názvem „Pardubice – centrum“ vznikne přímo v Pardubicích. Město tak na svém území bude mít již osm železničních stanic či zastávek na několika různých tratích. Na území Pardubického kraje bude dále vybudována nová stanice „Choltice zastávka“ a stanice „Svitavy-Lačnov“ bude přesunuta a přejmenována na „Opatovec“.

Poslední novou zastávkou, o jejímž názvu rozhodl Drážní úřad, je „Vlkov-Osová“. Tato zastávka vznikne v Kraji Vysočina. Názvy zastávek budou platné od data jejich otevření.

Celý text tiskové zprávy ke stažení v PDF

PRVNÍ LOKOMOTIVA ZPĚTNĚ VYBAVENÁ ETCS MŮŽE DO OSTRÉHO PROVOZU

Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla k jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je jako vůbec první v ČR plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod dohledem ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On. Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD - Telematiky jej spolu s AŽD Praha ve čtvrtek za účasti ministra dopravy Martina Kupky slavnostně předali Českým drahám.

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr. 

„Jsme rádi, že se povedlo schválit a uvést do provozu první retrofit vozidla, které se může nyní v tuzemské železniční síti pohybovat v tzv. Switch-On režimu,“ říká Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu a dodává: „Jen v letošním roce počítáme s tím, že schvalovacím procesem projde více než 400 vozidel dovybavených ETCS. Hlavním cílem, který sledujeme spolu s Evropskou železniční agenturou, je zvyšování bezpečnosti na železnici. Proto usilujeme i o zavedení povinného školení pro strojvedoucí na simulátorech, které bude zapracováno i do Národního implementačního plánu ERTMS."

Celý text ke stažení ve formátu PDF.