Odbor drážních vozidel a ECM:

 • schvaluje typy kolejových vozidel, ověřuje jejich technickou způsobilost, a to jak vozidel prvně schvalovaných, tak i vozidlech již schválených jiným členským státem Evropské unie,
 • schvaluje typy drážních vozidel dráhy tramvajové, speciální a lanové,
 • schvaluje změny kolejových vozidel a drážních vozidel dráhy tramvajové, speciální a lanové, které vedou k odchylce od schváleného typu,
 • zajišťuje výkon činností uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel,
 • vykonává státní dozor dle zákona o dráhách, dále dozor nad výrobky dle zákona o technických požadavcích nad výrobky a zákona o obecné bezpečnosti výrobků, a to konkrétně nad drážními vozidly a určenými technickými zařízeními; vykonává také dohled nad subjekty odpovědnými za údržbu,
 • vede registr drážních vozidel
 • posuzuje právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy pro vykonávání zkoušek drážních vozidel,
 • zajišťuje přidělování alfabetických zkratek držitelům železničních vozidel,
 • ověřuje subjekty odpovědné za údržbu a funkce údržby.
 • schvaluje způsobilost elektrických zařízení k provozu, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti v rozsahu své působnosti,
 • schvaluje způsobilost sdělovacích a zabezpečovacích zařízení k provozu, případně rozhoduje o jejich provozní nezpůsobilosti v rozsahu své působnosti,
 • organizuje a provádí zkoušky/přezkoušení revizních techniků a inspektorů určených technických zařízení v rozsahu své působnosti,
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti, případně rozhoduje o jeho odejmutí,

 

Struktura ODVaECM