Provozování drah a drážní dopravy

 

PLÁN STÁTNÍCH DOZORŮ

Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (dále jen „nařízení 2018/761“) ve smyslu ustanovení Přílohy I bod 2 písmeno c) nařízení 2018/761 provádí výkon státního dozoru ve smyslu podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění a nařízení 2018/761.

Přehled právnických osob, u kterých bude proveden výkon státního dozoru v 2. pololetí 2021.

Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu pololetí se mohou změnit a doplňovat. Drážní úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O BEZPEČNOSTI

Celý text metodického pokynu ve formátu pdf.

 

METODICKÝ POKYN PRO POSUZOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZOVATELE DRÁHY A DOPRAVCE

 

 

Jednotné osvědčení o bezpečnosti

Metodický pokyn č. 1/2020

Příloha č. 3.1Doplňující informace k žádosti o Jednotné osvědčení o bezpečnosti

Příloha č. 3.2 Seznam vozidel ve vztahu ke kompetencím jak dopravce provozuje drážní dopravu

Metodický pokyn pro posuzování bezpečnosti

 

NORMY KVALITY SLUŽEB A ZPRÁVA O PRÁVECH A POVINNOSTECH CESTUJÍCÍCH V ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVĚ

Tento metodický pokyn byl vypracován na základě článku 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.

 

Celý text metodického pokynu v PDF.

Příloha č. 1 - Definování norem kvality služeb - Minimální obsah zprávy o kvalitě poskytovaných služeb.

Příloha č. 2 - Kontaktní údaje na zástupce železničního podniku.