Železniční vozidla

 

Stanovení brzdicího účinku ruční brzdy – zajišťovací síla

Metodický pokyn stanovuje, jakým způsobem mají být počítány a označovány hodnoty a výkon ruční brzdy na drážních vozidlech od ledna roku 2021.

Celý text metodického pokynu ke stažení v PDF.

 

Sdělení odboru bezpečnosti a licencí pro dopravce, držitele vozidel, ECM a držitele návěsů

Průvodní dopis z ERA.

JNS UP Great Belt Accident - Task Force - Final Action Plan.

 

Klasifikace vnitrostátních předpisů - vzájemné uznávání (NRD)

Drážní úřad zpracoval národně referenční dokument (dále jen NRD) na základě požadavku článku 27 směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES. Vnitrostátní předpisy uváděné v NRD byly klasifikovány podle přílohy VII této směrnice ve vzájemné součinnosti s členskými státy Nizozemsko, Německo, Polsko a Rakousko.

Vzajemne-uznavani.pdf

 

Národní registr železničních vozidel (NVR)

Vozidlo bez registrace, s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být provozováno v evropské železniční síti ani na tuzemské celostátní a regionální dráze.

Vedení registru drážních vozidel určených k pohybu na dráze celostátní a regionální (dále jen "NVR ČR") v České republice upravuje § 49d zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (dále jen „rozhodnutí 2011/107/EU“). Dalším předpisem upravujícím vedení registru a přidělování dvanáctimístného číselného kódu je Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému "provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního železničního systému (2011/314/EU) (dále jen „TSI OPE“). Toto opatření vychází z předpokladu, že NVR České republiky je propojen s NVR ostatních členských států prostřednictvím evropského registru EC VVR.
Drážní úřad podle § 49d zákona o dráhách vede registr drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo bydlištěm nebo místem podnikání, je-li odlišné od místa bydliště, v České republice, a určených k pohybu na dráze celostátní a regionální. Podle přílohy rozhodnutí 2011/107/EU článku 3.2.5 odst. 2 vozidla, která nejsou vybavena kabinou řidiče, například nákladní a osobní vozy či jiná speciální vozidla, jsou registrována v NVR členského státu, ve kterém byla poprvé uvedena do provozu. Zde může nastat rozpor s § 49d odst. 3 zákona o dráhách, pokud je v České republice uvedeno do provozu vozidlo zahraničního vlastníka.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Příloha 1a: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") verze word
        ve formátu *.doc (*.dot)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 1b: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") upravená verze excel.
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 2: Zkrácený registrační formulář ("ZRF")
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 3: Registrační formulář pro povolení v zahraničí
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 4: Pokyny pro vyplňování Standardního registračního formuláře a zkráceného registračního formuláře
Příloha 5: Údaje do registru vozidel vedeného jinými státy
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)

 

Ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Zkoušky za jízdy

Pro vykonání zkoušek za jízdy na dráhách celostátních a regionálních a vlečkách musí být dodrženy zásady uvedené v § 43, odst. 9 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.

 

Schválení použití brzdových špalíků

Aktualizace dokumentu vydaného dne 14.02.2014.

Drážní úřad rozhodl v roce 2014 o schválení použití kompozitních brzdových špalíků kategotie LL na nákladních vozech registrovaných v ČR. Nový dokument aktualizuje stávající stav v této problematice.
I nadále je nutné dodržet povinnosti, které jsou uvedeny v dokumentu UIC SET 07 "Usage guidelines for composite brake block (10th edition)".

Celý text sdělení v PDF.

Neoficiální český překlad 10. vzdání příručky UIC SET 07.

UIC SET 07 - Usage guidelines for composite brake block.

 

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.

 

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že Systém údržby popsaný v nové Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

 

Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby v PDF zde.

 

Metodický pokyn pro provozování vozidel na železniční síti v ČR

V souvislosti s vydáním Prováděcího nařízení komise (EU) 2018/545, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2008/57/ES a směrnicí 2016/797, která v České republice vstoupí v platnost 16.6.2020, ve snaze sjednotit pohled na stanovování způsobu použití typu vozidla na síti nebo sítích daného členského státu nebo rozšíření oblasti použití pro vozidla jedoucích do nebo ze stanic sousedních členských států s podobnými vlastnostmi sítě a poskytnout žadatelům přehlednou informaci o postupu při schvalování železničních vozidel do provozu, stanovil Drážní úřad pravidla dodatečného povolování do provozu, která vycházejí z platné národní a evropské legislativy:

  • Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Vyhláška č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Směrnice 2008/57/ES (Směrnice o interoperabilitě evropského železničního systému);
  • Rozhodnutí (EU) 665/2011 (Prováděcí rozhodnutí o evropském registru povolených typů železničních vozidel).

Celý text metodického pokynu ve formátu PDF.

Příloha č.1 ve formátu PDF.

 

Metodický pokyn

Interní pravidla pro postup povolování k uvedení železničních vozidel na trh a povolování typů železničních vozidel na celostátních a regionálních dráhách na území České republiky.

Celý text metodického pokynu ve formátu PDF.