Železniční vozidla

 

Stanovení brzdicího účinku ruční brzdy – zajišťovací síla

Metodický pokyn stanovuje, jakým způsobem mají být počítány a označovány hodnoty a výkon ruční brzdy na drážních vozidlech od ledna roku 2021.

Celý text metodického pokynu ke stažení v PDF.

 

Sdělení odboru bezpečnosti a licencí pro dopravce, držitele vozidel, ECM a držitele návěsů

Průvodní dopis z ERA.

JNS UP Great Belt Accident - Task Force - Final Action Plan.

 

Klasifikace vnitrostátních předpisů - vzájemné uznávání (NRD)

Drážní úřad zpracoval národně referenční dokument (dále jen NRD) na základě požadavku článku 27 směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES. Vnitrostátní předpisy uváděné v NRD byly klasifikovány podle přílohy VII této směrnice ve vzájemné součinnosti s členskými státy Nizozemsko, Německo, Polsko a Rakousko.

Vzajemne-uznavani.pdf

 

Národní registr železničních vozidel (NVR)

Vozidlo bez registrace, s pozastavenou či odňatou registrací nesmí být provozováno v evropské železniční síti ani na tuzemské celostátní a regionální dráze.

Vedení registru drážních vozidel určených k pohybu na dráze celostátní a regionální (dále jen "NVR ČR") v České republice upravuje § 49d zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“) a rozhodnutí Komise č. 2011/107/EU ze dne 10. února 2011, kterým se mění rozhodnutí 2007/756/ES, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel (dále jen „rozhodnutí 2011/107/EU“). Dalším předpisem upravujícím vedení registru a přidělování dvanáctimístného číselného kódu je Rozhodnutí Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému "provoz a řízení dopravy" transevropského konvenčního železničního systému (2011/314/EU) (dále jen „TSI OPE“). Toto opatření vychází z předpokladu, že NVR České republiky je propojen s NVR ostatních členských států prostřednictvím evropského registru EC VVR.
Drážní úřad podle § 49d zákona o dráhách vede registr drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo bydlištěm nebo místem podnikání, je-li odlišné od místa bydliště, v České republice, a určených k pohybu na dráze celostátní a regionální. Podle přílohy rozhodnutí 2011/107/EU článku 3.2.5 odst. 2 vozidla, která nejsou vybavena kabinou řidiče, například nákladní a osobní vozy či jiná speciální vozidla, jsou registrována v NVR členského státu, ve kterém byla poprvé uvedena do provozu. Zde může nastat rozpor s § 49d odst. 3 zákona o dráhách, pokud je v České republice uvedeno do provozu vozidlo zahraničního vlastníka.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Příloha 1a: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") verze word
        ve formátu *.doc (*.dot)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 1b: Standardní registrační formulář podle Dodatku 4 přílohy rozhodnutí 2011/107/EU ("SRF") upravená verze excel.
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 2: Zkrácený registrační formulář ("ZRF")
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 3: Registrační formulář pro povolení v zahraničí
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)
Příloha 4: Pokyny pro vyplňování Standardního registračního formuláře a zkráceného registračního formuláře
Příloha 5: Údaje do registru vozidel vedeného jinými státy
        ve formátu *.xls (*.xlt)
        ve formátu *.pdf (pouze tisk)

 

Ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technicko-bezpečnostních zkoušek drážních vozidel

Celý text metodického pokynu v PDF.

 

Zkoušky za jízdy

Povolení zkušebního provozu na dráze celostátní nebo regionální je možné za splnění předpokladu uvedeného v § 49k odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Povolení zkušebního provozu na dráze jiné než celostátní nebo regionální je možné za splnění předpokladu uvedeného v § 43e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

 

Schválení použití brzdových špalíků

Aktualizace dokumentu vydaného dne 14.02.2014.

Drážní úřad rozhodl v roce 2014 o schválení použití kompozitních brzdových špalíků kategotie LL na nákladních vozech registrovaných v ČR. Nový dokument aktualizuje stávající stav v této problematice.
I nadále je nutné dodržet povinnosti, které jsou uvedeny v dokumentu UIC SET 07 "Usage guidelines for composite brake block (10th edition)".

Celý text sdělení v PDF.

Neoficiální český překlad 10. vzdání příručky UIC SET 07.

UIC SET 07 - Usage guidelines for composite brake block.

 

Formuláře a návody k vyplnění naleznete zde.

 

Postavení jednotlivých subjektů systému údržby

Vzhledem k tomu, že Systém údržby popsaný v nové Směrnici o bezpečnosti (EU) 2016/798 z 11. května 2016 je platný pro všechna železniční vozidla definovaná v Nařízení (EU) 1302/2014 (TSI LOC and PAS), zveřejňujeme přehled, zobrazující postavení jednotlivých subjektů v systému údržby.

 

Postavení jednotlivých subjektů v systému údržby v PDF zde.

 

Provozování drážních vozidel

Podmínky provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo regionální uvádí § 43 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Podmínky provozování drážních vozidel na dráze jiné než celostátní nebo regionální uvádí § 43c odst. 1 a 2  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Podmínky provozování historických drážních vozidel (tedy těch, o nichž bylo rozhodnuto, že se o historické drážní vozidlo jedná) na dráze celostátní nebo regionální uvádí § 43f odst. 2  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; a na dráze celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové anebo na vlečce výhradně k účelům uvedeným v § 43f odst. 5  zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

 

Interní pravidla pro postup povolování k uvedení železničních vozidel na trh a povolování typů železničních vozidel na celostátních a regionálních dráhách na území České republiky.

Metodický pokyn "Interní pravidla pro postup povolování k uvedení železničních vozidel na trh a povolování typů železničních vozidel na celostátních a regionálních dráhách na území České republiky" prochází revizí.

Celý text metodického pokynu ve formátu PDF.