Schvalování způsobilosti lyžařských vleků k provozu a vydávání průkazů způsobilosti

Drážní úřad

Wilsonova 80

121 06 Praha 2


Č. j.: 1-570/06-DÚMetodický pokyn

pro schvalování způsobilosti lyžařských vleků k provozu

a vydávání průkazů způsobilosti 1. Úvod


 1. Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s vydáním zákona č. 191/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 11.06.2006. Tímto zákonem byly do kategorie určených technických zařízení zařazeny také lyžařské vleky. Vyhláškou č. 210/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, byly lyžařské vleky konkretizovány jako určená technická zařízení dopravní.

 2. Tento metodický pokyn je určen pro žadatele o schválení způsobilosti lyžařského vleku k provozu a vydání průkazu způsobilosti. 1. Podmínky pro schválení způsobilosti lyžařského vleku k provozu

a vydání průkazu způsobilosti


 1. V případě, že se jedná o lyžařský vlek, který byl uveden do provozu v době do 03.05.2004, tj. před nabytím účinnosti nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, Drážní úřad schválí jeho způsobilost k provozu a vydá průkaz způsobilosti na základě přechodných ustanovení zákona č. 191/2006 Sb. Podkladem pro vydání průkazu způsobilosti bude protokol o prohlídce a zkoušce lyžařského vleku vykonané osobou odborně způsobilou k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, s příslušným oprávněním. Protokol musí být vyhotoven v souladu s metodickým pokynem Ministerstva dopravy uveřejněným ve Věstníku dopravy č. 16/1997.

Jedním z kontrolovaných dokladů při prohlídce a zkoušce lyžařského vleku musí být také zpráva o provozní revizi elektrického zařízení lyžařského vleku.

 1. V případě, že se jedná o lyžařský vlek, který byl uveden do provozu v době od 04.05.2004 do 10.06.2006, tj. po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob, do doby nabytí účinnosti zákona č. 191/2006 Sb., Drážní úřad schválí jeho způsobilost k provozu a vydá průkaz způsobilosti rovněž na základě přechodných ustanovení zákona č. 191/2006 Sb. Podkladem pro vydání průkazu způsobilosti bude prohlášení dodavatele (výrobce, dovozce) o shodě dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpráva o inspekci autorizované (notifikované) právnické osoby před uvedením lyžařského vleku do provozu a zpráva o poslední provozní revizi elektrického zařízení lyžařského vleku.

 2. V případě, že se jedná o lyžařský vlek nově stavěný ještě neprovozovaný, který bude uveden do provozu v době následující po datu 10.06.2006, tj. po nabytí účinnosti zákona č. 191/2006 Sb., Drážní úřad schválí jeho způsobilost k provozu a vydá průkaz způsobilosti v souladu se zněním § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě prohlášení dodavatele (výrobce, dovozce) o shodě dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. a zprávy o inspekci autorizované (notifikované) právnické osoby před uvedením lyžařského vleku do provozu.

 3. V případě, že se bude nově uvádět do provozu již dříve provozovaný lyžařský vlek, tzv. přenesený, a to buď z území České republiky nebo jiné země EU, anebo z jiných než členských zemí EU, nutno rozlišovat tyto případy:

 1. lyžařský vlek přenesený z území České republiky nebo jiné členské země EU

V tomto případě se jedná většinou o lyžařské vleky vyrobené a poprvé uvedené do provozu v době do 03.05.2004, tj. před nabytím účinnosti nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob. Drážní úřad schválí způsobilost lyžařského vleku k provozu a vydá průkaz způsobilosti na základě zprávy o inspekci autorizované (notifikované) právnické osoby před uvedením lyžařského vleku do provozu po přenesení.

V případě, že se bude jednat o lyžařský vlek vyrobený a poprvé uvedený do provozu v době od 04.05.2004 do 10.06.2006, tj. po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 70/2002 Sb., do doby nabytí účinnosti zákona č. 191/2006 Sb., Drážní úřad schválí způsobilost lyžařského vleku k provozu a vydá průkaz způsobilosti na základě prohlášení dodavatele (výrobce, dovozce) o shodě dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a  zprávy o inspekci autorizované (notifikované) právnické osoby před uvedením lyžařského vleku do provozu po přenesení.

 1. lyžařský vlek přenesený z jiné než členské země EU

V tomto případě nerozhoduje, kdy byl lyžařský vlek vyroben a uveden do provozu v dané zemi, protože na trh EU bude uveden poprvé, tj. platí pro něj stejná pravidla, jako pro uvádění do provozu nového zařízení. Drážní úřad schválí jeho způsobilost k provozu a vydá průkaz způsobilosti na základě prohlášení dodavatele (výrobce, dovozce) o shodě dílčích systémů a bezpečnostních prvků podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zprávy o inspekci autorizované (notifikované) právnické osoby před uvedením lyžařského vleku do provozu po přenesení.

 1. Pro každý lyžařský vlek bude vydán pouze jeden průkaz způsobilosti pro celé zařízení. V případě uvedeném v odst. 2 bude platnost průkazu způsobilosti omezena na dobu určitou, a to nejdéle na dobu 5 let od provedení inspekce autorizovanou (notifikovanou) právnickou osobou. Doba platnosti bude uvedena v průkazu způsobilosti. V této době by si měl provozovatel lyžařského vleku zajistit provedení prohlídky a zkoušky lyžařského vleku v provozu podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení prohlídky a zkoušky lyžařského vleku podle této vyhlášky může být platnost průkazu způsobilosti prodloužena na dobu neurčitou. Ve všech ostatních uvedených případech bude průkaz způsobilosti vydán s platností na dobu neurčitou.

 2. Podle přílohy č. 3 „Časové intervaly prohlídek a zkoušek určených technických zařízení“ k vyhlášce č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je u dopravních zařízení v položce 6 uveden časový interval pro provedení prohlídky a zkoušky lyžařského vleku v provozu, který je 5 let. To znamená, že první prohlídka a zkouška lyžařského vleku v provozu musí být provedena do 5 let od data provedení inspekce autorizovanou (notifikovanou) právnickou osobou před uvedením lyžařského vleku do provozu.

 3. Zpráva o provozní revizi elektrického zařízení lyžařského vleku musí být vyhotovena osobou odborně způsobilou k provádění revizí elektrických zařízení v provozu podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, s oprávněním pro provádění revizí elektrických zařízení do 1000 V a hromosvodů.

 4. V případě, že provozovatel lyžařského vleku požádá o vydání průkazu způsobilosti pro lyžařský vlek na základě přechodných ustanovení zákona č. 191/2006 Sb. a podaná žádost nemá předepsané náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), nebo trpí-li jinými vadami pro které průkaz způsobilosti nelze vydat, Drážní úřad jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Drážní úřad podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti usnesením správní řízení přeruší, a to na dobu nezbytně nutnou k odstranění nedostatků. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti neodstraní, Drážní úřad podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu správní řízení ve věci žádosti o vydání průkazu způsobilosti pro lyžařský vlek usnesením zastaví a rozhodne o nezpůsobilosti lyžařského vleku k provozu.

 5. V případě, že provozovatel lyžařského vleku požádá o vydání průkazu lyžařského vleku až po uplynutí lhůty šestnácti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 191/2006 Sb., tj. po datu 11.10.2007, Drážní úřad při vyřizování žádosti postupuje obdobně jako v odst. 1, 2, 5 a 6. Do doby vydání průkazu způsobilosti se v tomto případě lyžařský vlek považuje za nezpůsobilý k provozu. 1. Obsluha lyžařských vleků


 1. Obsluhou, údržbou a opravami lyžařského vleku podle § 8 odst. 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, prakticky zacvičena a přezkoušena.

 2. V souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláškou č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí mít osoba pověřena obsluhou lyžařského vleku elektrotechnickou kvalifikaci nejméně „osoba poučená“.

 3. Drážní úřad nezajišťuje ani školení, ani přezkušování osob k obsluze lyžařských vleků. V souladu se zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, školení a přezkušování osob k obsluze lyžařského vleku zajišťuje jeho provozovatel. Osoba pověřena obsluhou lyžařského vleku se při své činnosti řídí návodem k obsluze, který v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být součástí podkladů o použitém způsobu posouzení shody. 1. Závěrečná ustanovení


Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 03.07.2006.
V Praze dne 30.06.2006Ing. Pavel Kodym

ředitel Drážního úřadu