Oznámení - zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou pro stavbu: "Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov"

Vytisknout
Kategorie: Veřejné vyhlášky Zpět

O Z N Á M E N Í P O K R A Č O V Á N Í S P O L E Č N É H O
Ú Z E M N Í H O A S T A V E B N Í H O Ř Í Z E N Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“) a v souladu s § 94j odst.
1 2 stavebního zákona obdržel dne 30. listopadu 2022 žádost stavebníka : Správa železnic, státní
organizace, Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, org. jedn. Stavební správa západ, Ke štvanici 656/3,
18600 Praha 8, IČO 70994234, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 12.5.2020 společnost
SUDOP EU a.s., Špitálské náměstí 3517/, 40100 Ústí nad Labem, IČO 05165024, o vydání
společného povolení pro stavbu dráhy:

“Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 14.03.2023
Sejmuto: 29.03.2023
Číslo jednací: DUCR-13494/23/Kr
Zodpovídá: Veronika Bednářová